blob: 0599e414f61aed0f8963f0d0d67a50a15786a5a0 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
obj-$(CONFIG_PINCTRL_TI_IODELAY) += pinctrl-ti-iodelay.o