blob: e6ee59291521c13e6029766f3505e435c50bf0b1 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
#
# VxFS Makefile
#
obj-$(CONFIG_VXFS_FS) += freevxfs.o
freevxfs-objs := vxfs_bmap.o vxfs_fshead.o vxfs_immed.o vxfs_inode.o \
vxfs_lookup.o vxfs_olt.o vxfs_subr.o vxfs_super.o