blob: d4c915a37a9a9249faac7c7701196a7434a16e70 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
#ifndef __SOUND_MPU401_H
#define __SOUND_MPU401_H
/*
* Header file for MPU-401 and compatible cards
* Copyright (c) by Jaroslav Kysela <perex@perex.cz>
*/
#include <sound/rawmidi.h>
#include <linux/interrupt.h>
#define MPU401_HW_MPU401 1 /* native MPU401 */
#define MPU401_HW_SB 2 /* SoundBlaster MPU-401 UART */
#define MPU401_HW_ES1688 3 /* AudioDrive ES1688 MPU-401 UART */
#define MPU401_HW_OPL3SA2 4 /* Yamaha OPL3-SA2 */
#define MPU401_HW_SONICVIBES 5 /* S3 SonicVibes */
#define MPU401_HW_CS4232 6 /* CS4232 */
#define MPU401_HW_ES18XX 7 /* AudioDrive ES18XX MPU-401 UART */
#define MPU401_HW_FM801 8 /* ForteMedia FM801 */
#define MPU401_HW_TRID4DWAVE 9 /* Trident 4DWave */
#define MPU401_HW_AZT2320 10 /* Aztech AZT2320 */
#define MPU401_HW_ALS100 11 /* Avance Logic ALS100 */
#define MPU401_HW_ICE1712 12 /* Envy24 */
#define MPU401_HW_VIA686A 13 /* VIA 82C686A */
#define MPU401_HW_YMFPCI 14 /* YMF DS-XG PCI */
#define MPU401_HW_CMIPCI 15 /* CMIPCI MPU-401 UART */
#define MPU401_HW_ALS4000 16 /* Avance Logic ALS4000 */
#define MPU401_HW_INTEL8X0 17 /* Intel8x0 driver */
#define MPU401_HW_PC98II 18 /* Roland PC98II */
#define MPU401_HW_AUREAL 19 /* Aureal Vortex */
#define MPU401_INFO_INPUT (1 << 0) /* input stream */
#define MPU401_INFO_OUTPUT (1 << 1) /* output stream */
#define MPU401_INFO_INTEGRATED (1 << 2) /* integrated h/w port */
#define MPU401_INFO_MMIO (1 << 3) /* MMIO access */
#define MPU401_INFO_TX_IRQ (1 << 4) /* independent TX irq */
#define MPU401_INFO_IRQ_HOOK (1 << 5) /* mpu401 irq handler is called
from driver irq handler */
#define MPU401_INFO_NO_ACK (1 << 6) /* No ACK cmd needed */
#define MPU401_INFO_USE_TIMER (1 << 15) /* internal */
#define MPU401_MODE_BIT_INPUT 0
#define MPU401_MODE_BIT_OUTPUT 1
#define MPU401_MODE_BIT_INPUT_TRIGGER 2
#define MPU401_MODE_BIT_OUTPUT_TRIGGER 3
#define MPU401_MODE_INPUT (1<<MPU401_MODE_BIT_INPUT)
#define MPU401_MODE_OUTPUT (1<<MPU401_MODE_BIT_OUTPUT)
#define MPU401_MODE_INPUT_TRIGGER (1<<MPU401_MODE_BIT_INPUT_TRIGGER)
#define MPU401_MODE_OUTPUT_TRIGGER (1<<MPU401_MODE_BIT_OUTPUT_TRIGGER)
#define MPU401_MODE_INPUT_TIMER (1<<0)
#define MPU401_MODE_OUTPUT_TIMER (1<<1)
struct snd_mpu401 {
struct snd_rawmidi *rmidi;
unsigned short hardware; /* MPU401_HW_XXXX */
unsigned int info_flags; /* MPU401_INFO_XXX */
unsigned long port; /* base port of MPU-401 chip */
unsigned long cport; /* port + 1 (usually) */
struct resource *res; /* port resource */
int irq; /* IRQ number of MPU-401 chip */
unsigned long mode; /* MPU401_MODE_XXXX */
int timer_invoked;
int (*open_input) (struct snd_mpu401 * mpu);
void (*close_input) (struct snd_mpu401 * mpu);
int (*open_output) (struct snd_mpu401 * mpu);
void (*close_output) (struct snd_mpu401 * mpu);
void *private_data;
struct snd_rawmidi_substream *substream_input;
struct snd_rawmidi_substream *substream_output;
spinlock_t input_lock;
spinlock_t output_lock;
spinlock_t timer_lock;
struct timer_list timer;
void (*write) (struct snd_mpu401 * mpu, unsigned char data, unsigned long addr);
unsigned char (*read) (struct snd_mpu401 *mpu, unsigned long addr);
};
/* I/O ports */
#define MPU401C(mpu) (mpu)->cport
#define MPU401D(mpu) (mpu)->port
/*
* control register bits
*/
/* read MPU401C() */
#define MPU401_RX_EMPTY 0x80
#define MPU401_TX_FULL 0x40
/* write MPU401C() */
#define MPU401_RESET 0xff
#define MPU401_ENTER_UART 0x3f
/* read MPU401D() */
#define MPU401_ACK 0xfe
/*
*/
irqreturn_t snd_mpu401_uart_interrupt(int irq, void *dev_id);
irqreturn_t snd_mpu401_uart_interrupt_tx(int irq, void *dev_id);
int snd_mpu401_uart_new(struct snd_card *card,
int device,
unsigned short hardware,
unsigned long port,
unsigned int info_flags,
int irq,
struct snd_rawmidi ** rrawmidi);
#endif /* __SOUND_MPU401_H */