blob: 787ccb52129830955a3d0c20201aa46e1a5b1119 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
# STI platform support
snd-soc-sti-objs := sti_uniperif.o uniperif_player.o uniperif_reader.o
obj-$(CONFIG_SND_SOC_STI) += snd-soc-sti.o