blob: 4b3ff7d8a875608d0587c0b811c4d12d2dc7a164 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef _BCACHEFS_KEYLIST_TYPES_H
#define _BCACHEFS_KEYLIST_TYPES_H
struct keylist {
union {
struct bkey_i *keys;
u64 *keys_p;
};
union {
struct bkey_i *top;
u64 *top_p;
};
};
#endif /* _BCACHEFS_KEYLIST_TYPES_H */