blob: 39bf204c6ec3e4e63e2aedce487e798f075fb1d7 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* bsg endpoint that supports UPIUs
*
* Copyright (C) 2018 Western Digital Corporation
*/
#include "ufs_bsg.h"
static int ufs_bsg_get_query_desc_size(struct ufs_hba *hba, int *desc_len,
struct utp_upiu_query *qr)
{
int desc_size = be16_to_cpu(qr->length);
int desc_id = qr->idn;
if (desc_size <= 0)
return -EINVAL;
ufshcd_map_desc_id_to_length(hba, desc_id, desc_len);
if (!*desc_len)
return -EINVAL;
*desc_len = min_t(int, *desc_len, desc_size);
return 0;
}
static int ufs_bsg_verify_query_size(struct ufs_hba *hba,
unsigned int request_len,
unsigned int reply_len)
{
int min_req_len = sizeof(struct ufs_bsg_request);
int min_rsp_len = sizeof(struct ufs_bsg_reply);
if (min_req_len > request_len || min_rsp_len > reply_len) {
dev_err(hba->dev, "not enough space assigned\n");
return -EINVAL;
}
return 0;
}
static int ufs_bsg_alloc_desc_buffer(struct ufs_hba *hba, struct bsg_job *job,
uint8_t **desc_buff, int *desc_len,
enum query_opcode desc_op)
{
struct ufs_bsg_request *bsg_request = job->request;
struct utp_upiu_query *qr;
u8 *descp;
if (desc_op != UPIU_QUERY_OPCODE_WRITE_DESC &&
desc_op != UPIU_QUERY_OPCODE_READ_DESC)
goto out;
qr = &bsg_request->upiu_req.qr;
if (ufs_bsg_get_query_desc_size(hba, desc_len, qr)) {
dev_err(hba->dev, "Illegal desc size\n");
return -EINVAL;
}
if (*desc_len > job->request_payload.payload_len) {
dev_err(hba->dev, "Illegal desc size\n");
return -EINVAL;
}
descp = kzalloc(*desc_len, GFP_KERNEL);
if (!descp)
return -ENOMEM;
if (desc_op == UPIU_QUERY_OPCODE_WRITE_DESC)
sg_copy_to_buffer(job->request_payload.sg_list,
job->request_payload.sg_cnt, descp,
*desc_len);
*desc_buff = descp;
out:
return 0;
}
static int ufs_bsg_request(struct bsg_job *job)
{
struct ufs_bsg_request *bsg_request = job->request;
struct ufs_bsg_reply *bsg_reply = job->reply;
struct ufs_hba *hba = shost_priv(dev_to_shost(job->dev->parent));
unsigned int req_len = job->request_len;
unsigned int reply_len = job->reply_len;
struct uic_command uc = {};
int msgcode;
uint8_t *desc_buff = NULL;
int desc_len = 0;
enum query_opcode desc_op = UPIU_QUERY_OPCODE_NOP;
int ret;
ret = ufs_bsg_verify_query_size(hba, req_len, reply_len);
if (ret)
goto out;
bsg_reply->reply_payload_rcv_len = 0;
ufshcd_rpm_get_sync(hba);
msgcode = bsg_request->msgcode;
switch (msgcode) {
case UPIU_TRANSACTION_QUERY_REQ:
desc_op = bsg_request->upiu_req.qr.opcode;
ret = ufs_bsg_alloc_desc_buffer(hba, job, &desc_buff,
&desc_len, desc_op);
if (ret) {
ufshcd_rpm_put_sync(hba);
goto out;
}
fallthrough;
case UPIU_TRANSACTION_NOP_OUT:
case UPIU_TRANSACTION_TASK_REQ:
ret = ufshcd_exec_raw_upiu_cmd(hba, &bsg_request->upiu_req,
&bsg_reply->upiu_rsp, msgcode,
desc_buff, &desc_len, desc_op);
if (ret)
dev_err(hba->dev,
"exe raw upiu: error code %d\n", ret);
break;
case UPIU_TRANSACTION_UIC_CMD:
memcpy(&uc, &bsg_request->upiu_req.uc, UIC_CMD_SIZE);
ret = ufshcd_send_uic_cmd(hba, &uc);
if (ret)
dev_err(hba->dev,
"send uic cmd: error code %d\n", ret);
memcpy(&bsg_reply->upiu_rsp.uc, &uc, UIC_CMD_SIZE);
break;
default:
ret = -ENOTSUPP;
dev_err(hba->dev, "unsupported msgcode 0x%x\n", msgcode);
break;
}
ufshcd_rpm_put_sync(hba);
if (!desc_buff)
goto out;
if (desc_op == UPIU_QUERY_OPCODE_READ_DESC && desc_len)
bsg_reply->reply_payload_rcv_len =
sg_copy_from_buffer(job->request_payload.sg_list,
job->request_payload.sg_cnt,
desc_buff, desc_len);
kfree(desc_buff);
out:
bsg_reply->result = ret;
job->reply_len = sizeof(struct ufs_bsg_reply);
/* complete the job here only if no error */
if (ret == 0)
bsg_job_done(job, ret, bsg_reply->reply_payload_rcv_len);
return ret;
}
/**
* ufs_bsg_remove - detach and remove the added ufs-bsg node
* @hba: per adapter object
*
* Should be called when unloading the driver.
*/
void ufs_bsg_remove(struct ufs_hba *hba)
{
struct device *bsg_dev = &hba->bsg_dev;
if (!hba->bsg_queue)
return;
bsg_remove_queue(hba->bsg_queue);
device_del(bsg_dev);
put_device(bsg_dev);
}
static inline void ufs_bsg_node_release(struct device *dev)
{
put_device(dev->parent);
}
/**
* ufs_bsg_probe - Add ufs bsg device node
* @hba: per adapter object
*
* Called during initial loading of the driver, and before scsi_scan_host.
*/
int ufs_bsg_probe(struct ufs_hba *hba)
{
struct device *bsg_dev = &hba->bsg_dev;
struct Scsi_Host *shost = hba->host;
struct device *parent = &shost->shost_gendev;
struct request_queue *q;
int ret;
device_initialize(bsg_dev);
bsg_dev->parent = get_device(parent);
bsg_dev->release = ufs_bsg_node_release;
dev_set_name(bsg_dev, "ufs-bsg%u", shost->host_no);
ret = device_add(bsg_dev);
if (ret)
goto out;
q = bsg_setup_queue(bsg_dev, dev_name(bsg_dev), ufs_bsg_request, NULL, 0);
if (IS_ERR(q)) {
ret = PTR_ERR(q);
goto out;
}
hba->bsg_queue = q;
return 0;
out:
dev_err(bsg_dev, "fail to initialize a bsg dev %d\n", shost->host_no);
put_device(bsg_dev);
return ret;
}