blob: a31c147e72c7cafd0a8c3152ccc87befb76eba73 [file] [log] [blame]
#ifndef __NVIF_PUSH006C_H__
#define __NVIF_PUSH006C_H__
#include <nvif/push.h>
#include <nvhw/class/cl006c.h>
#ifndef PUSH006C_SUBC
// Host methods
#define PUSH006C_SUBC_NV06E 0
#define PUSH006C_SUBC_NV176E 0
#define PUSH006C_SUBC_NV826F 0
// ContextSurfaces2d
#define PUSH006C_SUBC_NV042 0
#define PUSH006C_SUBC_NV062 0
// ContextClipRectangle
#define PUSH006C_SUBC_NV019 0
// ContextRop
#define PUSH006C_SUBC_NV043 0
// ContextPattern
#define PUSH006C_SUBC_NV044 0
// Misc dodginess...
#define PUSH006C_SUBC_NV_SW 1
// ImageBlit
#define PUSH006C_SUBC_NV05F 2
#define PUSH006C_SUBC_NV09F 2
// GdiRectangleText
#define PUSH006C_SUBC_NV04A 3
// Twod
#define PUSH006C_SUBC_NV502D 3
// MemoryToMemoryFormat
#define PUSH006C_SUBC_NV039 4
#define PUSH006C_SUBC_NV5039 4
// DmaCopy
#define PUSH006C_SUBC_NV85B5 4
// Cipher
#define PUSH006C_SUBC_NV74C1 4
#endif
#define PUSH_HDR(p,o,n,s,m,c) do { \
PUSH_ASSERT(!((s) & ~DRF_MASK(NV06C_METHOD_SUBCHANNEL)), "subc"); \
PUSH_ASSERT(!((m) & ~DRF_SMASK(NV06C_METHOD_ADDRESS)), "mthd"); \
PUSH_ASSERT(!((c) & ~DRF_MASK(NV06C_METHOD_COUNT)), "count"); \
PUSH_DATA__((p), NVVAL_X(NV06C_METHOD_ADDRESS, (m) >> 2) | \
NVVAL_X(NV06C_METHOD_SUBCHANNEL, (s)) | \
NVVAL_X(NV06C_METHOD_COUNT, (c)) | \
NVVAL_X(NV06C_OPCODE, NV06C_OPCODE_##o), \
" "n" subc %d mthd 0x%04x size %d - %s", \
(u32)(s), (u32)(m), (u32)(c), __func__); \
} while(0)
#define PUSH_MTHD_HDR(p,c,m,n) PUSH_HDR(p, METHOD, "incr", PUSH006C_SUBC_##c, m, n)
#define PUSH_MTHD_INC 4:4
#define PUSH_NINC_HDR(p,c,m,n) PUSH_HDR(p, NONINC_METHOD, "ninc", PUSH006C_SUBC_##c, m, n)
#define PUSH_NINC_INC 0:0
#define PUSH_JUMP(p,o) do { \
PUSH_ASSERT(!((o) & ~0x1fffffffcULL), "offset"); \
PUSH_DATA__((p), NVVAL_X(NV06C_OPCODE, NV06C_OPCODE_JUMP) | \
NVVAL_X(NV06C_JUMP_OFFSET, (o) >> 2), \
" jump 0x%08x - %s", (u32)(o), __func__); \
} while(0)
#endif