blob: d52791af4b1871223402ed606f797749f2ce17f8 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef __EFI_FAKE_MEM_H__
#define __EFI_FAKE_MEM_H__
#include <asm/efi.h>
#define EFI_MAX_FAKEMEM CONFIG_EFI_MAX_FAKE_MEM
extern struct efi_mem_range efi_fake_mems[EFI_MAX_FAKEMEM];
extern int nr_fake_mem;
#endif /* __EFI_FAKE_MEM_H__ */