blob: 30896610c6547d47a2db600df226949a060a627c [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
* Copyright 2019-2020 NXP
* Dong Aisheng <aisheng.dong@nxp.com>
*/
&lsio_gpio0 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio1 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio2 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio3 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio4 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio5 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio6 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_gpio7 {
compatible = "fsl,imx8qm-gpio", "fsl,imx35-gpio";
};
&lsio_mu0 {
compatible = "fsl,imx8-mu-scu", "fsl,imx8qm-mu", "fsl,imx6sx-mu";
};
&lsio_mu1 {
compatible = "fsl,imx8-mu-scu", "fsl,imx8qm-mu", "fsl,imx6sx-mu";
};
&lsio_mu2 {
compatible = "fsl,imx8-mu-scu", "fsl,imx8qm-mu", "fsl,imx6sx-mu";
};
&lsio_mu3 {
compatible = "fsl,imx8-mu-scu", "fsl,imx8qm-mu", "fsl,imx6sx-mu";
};
&lsio_mu4 {
compatible = "fsl,imx8-mu-scu", "fsl,imx8qm-mu", "fsl,imx6sx-mu";
};
&lsio_mu13 {
compatible = "fsl,imx8qm-mu", "fsl,imx6sx-mu";
};