blob: 8f972d045b588fd10d34b0f198769822fe07f656 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
/*
* Zoran ZR36050 basic configuration functions - header file
*
* Copyright (C) 2001 Wolfgang Scherr <scherr@net4you.at>
*/
#ifndef ZR36050_H
#define ZR36050_H
#include "videocodec.h"
/* data stored for each zoran jpeg codec chip */
struct zr36050 {
char name[32];
int num;
/* io datastructure */
struct videocodec *codec;
// last coder status
__u8 status1;
// actual coder setup
int mode;
__u16 width;
__u16 height;
__u16 bitrate_ctrl;
__u32 total_code_vol;
__u32 real_code_vol;
__u16 max_block_vol;
__u8 h_samp_ratio[8];
__u8 v_samp_ratio[8];
__u16 scalefact;
__u16 dri;
/* com/app marker */
struct jpeg_com_marker com;
struct jpeg_app_marker app;
};
/* zr36050 register addresses */
#define ZR050_GO 0x000
#define ZR050_HARDWARE 0x002
#define ZR050_MODE 0x003
#define ZR050_OPTIONS 0x004
#define ZR050_MBCV 0x005
#define ZR050_MARKERS_EN 0x006
#define ZR050_INT_REQ_0 0x007
#define ZR050_INT_REQ_1 0x008
#define ZR050_TCV_NET_HI 0x009
#define ZR050_TCV_NET_MH 0x00a
#define ZR050_TCV_NET_ML 0x00b
#define ZR050_TCV_NET_LO 0x00c
#define ZR050_TCV_DATA_HI 0x00d
#define ZR050_TCV_DATA_MH 0x00e
#define ZR050_TCV_DATA_ML 0x00f
#define ZR050_TCV_DATA_LO 0x010
#define ZR050_SF_HI 0x011
#define ZR050_SF_LO 0x012
#define ZR050_AF_HI 0x013
#define ZR050_AF_M 0x014
#define ZR050_AF_LO 0x015
#define ZR050_ACV_HI 0x016
#define ZR050_ACV_MH 0x017
#define ZR050_ACV_ML 0x018
#define ZR050_ACV_LO 0x019
#define ZR050_ACT_HI 0x01a
#define ZR050_ACT_MH 0x01b
#define ZR050_ACT_ML 0x01c
#define ZR050_ACT_LO 0x01d
#define ZR050_ACV_TURN_HI 0x01e
#define ZR050_ACV_TURN_MH 0x01f
#define ZR050_ACV_TURN_ML 0x020
#define ZR050_ACV_TURN_LO 0x021
#define ZR050_STATUS_0 0x02e
#define ZR050_STATUS_1 0x02f
#define ZR050_SOF_IDX 0x040
#define ZR050_SOS1_IDX 0x07a
#define ZR050_SOS2_IDX 0x08a
#define ZR050_SOS3_IDX 0x09a
#define ZR050_SOS4_IDX 0x0aa
#define ZR050_DRI_IDX 0x0c0
#define ZR050_DNL_IDX 0x0c6
#define ZR050_DQT_IDX 0x0cc
#define ZR050_DHT_IDX 0x1d4
#define ZR050_APP_IDX 0x380
#define ZR050_COM_IDX 0x3c0
/* zr36050 hardware register bits */
#define ZR050_HW_BSWD 0x80
#define ZR050_HW_MSTR 0x40
#define ZR050_HW_DMA 0x20
#define ZR050_HW_CFIS_1_CLK 0x00
#define ZR050_HW_CFIS_2_CLK 0x04
#define ZR050_HW_CFIS_3_CLK 0x08
#define ZR050_HW_CFIS_4_CLK 0x0C
#define ZR050_HW_CFIS_5_CLK 0x10
#define ZR050_HW_CFIS_6_CLK 0x14
#define ZR050_HW_CFIS_7_CLK 0x18
#define ZR050_HW_CFIS_8_CLK 0x1C
#define ZR050_HW_BELE 0x01
/* zr36050 mode register bits */
#define ZR050_MO_COMP 0x80
#define ZR050_MO_ATP 0x40
#define ZR050_MO_PASS2 0x20
#define ZR050_MO_TLM 0x10
#define ZR050_MO_DCONLY 0x08
#define ZR050_MO_BRC 0x04
#define ZR050_MO_ATP 0x40
#define ZR050_MO_PASS2 0x20
#define ZR050_MO_TLM 0x10
#define ZR050_MO_DCONLY 0x08
/* zr36050 option register bits */
#define ZR050_OP_NSCN_1 0x00
#define ZR050_OP_NSCN_2 0x20
#define ZR050_OP_NSCN_3 0x40
#define ZR050_OP_NSCN_4 0x60
#define ZR050_OP_NSCN_5 0x80
#define ZR050_OP_NSCN_6 0xA0
#define ZR050_OP_NSCN_7 0xC0
#define ZR050_OP_NSCN_8 0xE0
#define ZR050_OP_OVF 0x10
/* zr36050 markers-enable register bits */
#define ZR050_ME_APP 0x80
#define ZR050_ME_COM 0x40
#define ZR050_ME_DRI 0x20
#define ZR050_ME_DQT 0x10
#define ZR050_ME_DHT 0x08
#define ZR050_ME_DNL 0x04
#define ZR050_ME_DQTI 0x02
#define ZR050_ME_DHTI 0x01
/* zr36050 status0/1 register bit masks */
#define ZR050_ST_RST_MASK 0x20
#define ZR050_ST_SOF_MASK 0x02
#define ZR050_ST_SOS_MASK 0x02
#define ZR050_ST_DATRDY_MASK 0x80
#define ZR050_ST_MRKDET_MASK 0x40
#define ZR050_ST_RFM_MASK 0x10
#define ZR050_ST_RFD_MASK 0x08
#define ZR050_ST_END_MASK 0x04
#define ZR050_ST_TCVOVF_MASK 0x02
#define ZR050_ST_DATOVF_MASK 0x01
/* pixel component idx */
#define ZR050_Y_COMPONENT 0
#define ZR050_U_COMPONENT 1
#define ZR050_V_COMPONENT 2
#endif /*fndef ZR36050_H */