blob: 4554e2de14309dde4c4eee9a9e38ac432eceb6f6 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* Copyright (c) 2014 MediaTek Inc.
* Author: Jie Qiu <jie.qiu@mediatek.com>
*/
#include <linux/clk.h>
#include <linux/component.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/of_gpio.h>
#include <linux/of_graph.h>
#include <linux/pinctrl/consumer.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/types.h>
#include <video/videomode.h>
#include <drm/drm_atomic_helper.h>
#include <drm/drm_bridge.h>
#include <drm/drm_bridge_connector.h>
#include <drm/drm_crtc.h>
#include <drm/drm_of.h>
#include <drm/drm_simple_kms_helper.h>
#include "mtk_disp_drv.h"
#include "mtk_dpi_regs.h"
#include "mtk_drm_ddp_comp.h"
enum mtk_dpi_out_bit_num {
MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_8BITS,
MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_10BITS,
MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_12BITS,
MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_16BITS
};
enum mtk_dpi_out_yc_map {
MTK_DPI_OUT_YC_MAP_RGB,
MTK_DPI_OUT_YC_MAP_CYCY,
MTK_DPI_OUT_YC_MAP_YCYC,
MTK_DPI_OUT_YC_MAP_CY,
MTK_DPI_OUT_YC_MAP_YC
};
enum mtk_dpi_out_channel_swap {
MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RGB,
MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_GBR,
MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_BRG,
MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RBG,
MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_GRB,
MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_BGR
};
enum mtk_dpi_out_color_format {
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_RGB,
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_RGB_FULL,
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_444,
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_422,
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_XV_YCC,
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_444_FULL,
MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_422_FULL
};
struct mtk_dpi {
struct drm_encoder encoder;
struct drm_bridge bridge;
struct drm_bridge *next_bridge;
struct drm_connector *connector;
void __iomem *regs;
struct device *dev;
struct clk *engine_clk;
struct clk *pixel_clk;
struct clk *tvd_clk;
int irq;
struct drm_display_mode mode;
const struct mtk_dpi_conf *conf;
enum mtk_dpi_out_color_format color_format;
enum mtk_dpi_out_yc_map yc_map;
enum mtk_dpi_out_bit_num bit_num;
enum mtk_dpi_out_channel_swap channel_swap;
struct pinctrl *pinctrl;
struct pinctrl_state *pins_gpio;
struct pinctrl_state *pins_dpi;
u32 output_fmt;
int refcount;
};
static inline struct mtk_dpi *bridge_to_dpi(struct drm_bridge *b)
{
return container_of(b, struct mtk_dpi, bridge);
}
enum mtk_dpi_polarity {
MTK_DPI_POLARITY_RISING,
MTK_DPI_POLARITY_FALLING,
};
struct mtk_dpi_polarities {
enum mtk_dpi_polarity de_pol;
enum mtk_dpi_polarity ck_pol;
enum mtk_dpi_polarity hsync_pol;
enum mtk_dpi_polarity vsync_pol;
};
struct mtk_dpi_sync_param {
u32 sync_width;
u32 front_porch;
u32 back_porch;
bool shift_half_line;
};
struct mtk_dpi_yc_limit {
u16 y_top;
u16 y_bottom;
u16 c_top;
u16 c_bottom;
};
struct mtk_dpi_conf {
unsigned int (*cal_factor)(int clock);
u32 reg_h_fre_con;
u32 max_clock_khz;
bool edge_sel_en;
const u32 *output_fmts;
u32 num_output_fmts;
};
static void mtk_dpi_mask(struct mtk_dpi *dpi, u32 offset, u32 val, u32 mask)
{
u32 tmp = readl(dpi->regs + offset) & ~mask;
tmp |= (val & mask);
writel(tmp, dpi->regs + offset);
}
static void mtk_dpi_sw_reset(struct mtk_dpi *dpi, bool reset)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_RET, reset ? RST : 0, RST);
}
static void mtk_dpi_enable(struct mtk_dpi *dpi)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_EN, EN, EN);
}
static void mtk_dpi_disable(struct mtk_dpi *dpi)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_EN, 0, EN);
}
static void mtk_dpi_config_hsync(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_sync_param *sync)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_TGEN_HWIDTH,
sync->sync_width << HPW, HPW_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_TGEN_HPORCH,
sync->back_porch << HBP, HBP_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_TGEN_HPORCH, sync->front_porch << HFP,
HFP_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_vsync(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_sync_param *sync,
u32 width_addr, u32 porch_addr)
{
mtk_dpi_mask(dpi, width_addr,
sync->sync_width << VSYNC_WIDTH_SHIFT,
VSYNC_WIDTH_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, width_addr,
sync->shift_half_line << VSYNC_HALF_LINE_SHIFT,
VSYNC_HALF_LINE_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, porch_addr,
sync->back_porch << VSYNC_BACK_PORCH_SHIFT,
VSYNC_BACK_PORCH_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, porch_addr,
sync->front_porch << VSYNC_FRONT_PORCH_SHIFT,
VSYNC_FRONT_PORCH_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_vsync_lodd(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_sync_param *sync)
{
mtk_dpi_config_vsync(dpi, sync, DPI_TGEN_VWIDTH, DPI_TGEN_VPORCH);
}
static void mtk_dpi_config_vsync_leven(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_sync_param *sync)
{
mtk_dpi_config_vsync(dpi, sync, DPI_TGEN_VWIDTH_LEVEN,
DPI_TGEN_VPORCH_LEVEN);
}
static void mtk_dpi_config_vsync_rodd(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_sync_param *sync)
{
mtk_dpi_config_vsync(dpi, sync, DPI_TGEN_VWIDTH_RODD,
DPI_TGEN_VPORCH_RODD);
}
static void mtk_dpi_config_vsync_reven(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_sync_param *sync)
{
mtk_dpi_config_vsync(dpi, sync, DPI_TGEN_VWIDTH_REVEN,
DPI_TGEN_VPORCH_REVEN);
}
static void mtk_dpi_config_pol(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_polarities *dpi_pol)
{
unsigned int pol;
pol = (dpi_pol->ck_pol == MTK_DPI_POLARITY_RISING ? 0 : CK_POL) |
(dpi_pol->de_pol == MTK_DPI_POLARITY_RISING ? 0 : DE_POL) |
(dpi_pol->hsync_pol == MTK_DPI_POLARITY_RISING ? 0 : HSYNC_POL) |
(dpi_pol->vsync_pol == MTK_DPI_POLARITY_RISING ? 0 : VSYNC_POL);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_OUTPUT_SETTING, pol,
CK_POL | DE_POL | HSYNC_POL | VSYNC_POL);
}
static void mtk_dpi_config_3d(struct mtk_dpi *dpi, bool en_3d)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_CON, en_3d ? TDFP_EN : 0, TDFP_EN);
}
static void mtk_dpi_config_interface(struct mtk_dpi *dpi, bool inter)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_CON, inter ? INTL_EN : 0, INTL_EN);
}
static void mtk_dpi_config_fb_size(struct mtk_dpi *dpi, u32 width, u32 height)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_SIZE, width << HSIZE, HSIZE_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_SIZE, height << VSIZE, VSIZE_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_channel_limit(struct mtk_dpi *dpi,
struct mtk_dpi_yc_limit *limit)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_Y_LIMIT, limit->y_bottom << Y_LIMINT_BOT,
Y_LIMINT_BOT_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_Y_LIMIT, limit->y_top << Y_LIMINT_TOP,
Y_LIMINT_TOP_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_C_LIMIT, limit->c_bottom << C_LIMIT_BOT,
C_LIMIT_BOT_MASK);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_C_LIMIT, limit->c_top << C_LIMIT_TOP,
C_LIMIT_TOP_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_bit_num(struct mtk_dpi *dpi,
enum mtk_dpi_out_bit_num num)
{
u32 val;
switch (num) {
case MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_8BITS:
val = OUT_BIT_8;
break;
case MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_10BITS:
val = OUT_BIT_10;
break;
case MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_12BITS:
val = OUT_BIT_12;
break;
case MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_16BITS:
val = OUT_BIT_16;
break;
default:
val = OUT_BIT_8;
break;
}
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_OUTPUT_SETTING, val << OUT_BIT,
OUT_BIT_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_yc_map(struct mtk_dpi *dpi,
enum mtk_dpi_out_yc_map map)
{
u32 val;
switch (map) {
case MTK_DPI_OUT_YC_MAP_RGB:
val = YC_MAP_RGB;
break;
case MTK_DPI_OUT_YC_MAP_CYCY:
val = YC_MAP_CYCY;
break;
case MTK_DPI_OUT_YC_MAP_YCYC:
val = YC_MAP_YCYC;
break;
case MTK_DPI_OUT_YC_MAP_CY:
val = YC_MAP_CY;
break;
case MTK_DPI_OUT_YC_MAP_YC:
val = YC_MAP_YC;
break;
default:
val = YC_MAP_RGB;
break;
}
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_OUTPUT_SETTING, val << YC_MAP, YC_MAP_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_channel_swap(struct mtk_dpi *dpi,
enum mtk_dpi_out_channel_swap swap)
{
u32 val;
switch (swap) {
case MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RGB:
val = SWAP_RGB;
break;
case MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_GBR:
val = SWAP_GBR;
break;
case MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_BRG:
val = SWAP_BRG;
break;
case MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RBG:
val = SWAP_RBG;
break;
case MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_GRB:
val = SWAP_GRB;
break;
case MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_BGR:
val = SWAP_BGR;
break;
default:
val = SWAP_RGB;
break;
}
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_OUTPUT_SETTING, val << CH_SWAP, CH_SWAP_MASK);
}
static void mtk_dpi_config_yuv422_enable(struct mtk_dpi *dpi, bool enable)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_CON, enable ? YUV422_EN : 0, YUV422_EN);
}
static void mtk_dpi_config_csc_enable(struct mtk_dpi *dpi, bool enable)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_CON, enable ? CSC_ENABLE : 0, CSC_ENABLE);
}
static void mtk_dpi_config_swap_input(struct mtk_dpi *dpi, bool enable)
{
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_CON, enable ? IN_RB_SWAP : 0, IN_RB_SWAP);
}
static void mtk_dpi_config_2n_h_fre(struct mtk_dpi *dpi)
{
mtk_dpi_mask(dpi, dpi->conf->reg_h_fre_con, H_FRE_2N, H_FRE_2N);
}
static void mtk_dpi_config_disable_edge(struct mtk_dpi *dpi)
{
if (dpi->conf->edge_sel_en)
mtk_dpi_mask(dpi, dpi->conf->reg_h_fre_con, 0, EDGE_SEL_EN);
}
static void mtk_dpi_config_color_format(struct mtk_dpi *dpi,
enum mtk_dpi_out_color_format format)
{
if ((format == MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_444) ||
(format == MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_444_FULL)) {
mtk_dpi_config_yuv422_enable(dpi, false);
mtk_dpi_config_csc_enable(dpi, true);
mtk_dpi_config_swap_input(dpi, false);
mtk_dpi_config_channel_swap(dpi, MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_BGR);
} else if ((format == MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_422) ||
(format == MTK_DPI_COLOR_FORMAT_YCBCR_422_FULL)) {
mtk_dpi_config_yuv422_enable(dpi, true);
mtk_dpi_config_csc_enable(dpi, true);
mtk_dpi_config_swap_input(dpi, true);
mtk_dpi_config_channel_swap(dpi, MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RGB);
} else {
mtk_dpi_config_yuv422_enable(dpi, false);
mtk_dpi_config_csc_enable(dpi, false);
mtk_dpi_config_swap_input(dpi, false);
mtk_dpi_config_channel_swap(dpi, MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RGB);
}
}
static void mtk_dpi_dual_edge(struct mtk_dpi *dpi)
{
if ((dpi->output_fmt == MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_LE) ||
(dpi->output_fmt == MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_BE)) {
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_DDR_SETTING, DDR_EN | DDR_4PHASE,
DDR_EN | DDR_4PHASE);
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_OUTPUT_SETTING,
dpi->output_fmt == MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_LE ?
EDGE_SEL : 0, EDGE_SEL);
} else {
mtk_dpi_mask(dpi, DPI_DDR_SETTING, DDR_EN | DDR_4PHASE, 0);
}
}
static void mtk_dpi_power_off(struct mtk_dpi *dpi)
{
if (WARN_ON(dpi->refcount == 0))
return;
if (--dpi->refcount != 0)
return;
if (dpi->pinctrl && dpi->pins_gpio)
pinctrl_select_state(dpi->pinctrl, dpi->pins_gpio);
mtk_dpi_disable(dpi);
clk_disable_unprepare(dpi->pixel_clk);
clk_disable_unprepare(dpi->engine_clk);
}
static int mtk_dpi_power_on(struct mtk_dpi *dpi)
{
int ret;
if (++dpi->refcount != 1)
return 0;
ret = clk_prepare_enable(dpi->engine_clk);
if (ret) {
dev_err(dpi->dev, "Failed to enable engine clock: %d\n", ret);
goto err_refcount;
}
ret = clk_prepare_enable(dpi->pixel_clk);
if (ret) {
dev_err(dpi->dev, "Failed to enable pixel clock: %d\n", ret);
goto err_pixel;
}
if (dpi->pinctrl && dpi->pins_dpi)
pinctrl_select_state(dpi->pinctrl, dpi->pins_dpi);
mtk_dpi_enable(dpi);
return 0;
err_pixel:
clk_disable_unprepare(dpi->engine_clk);
err_refcount:
dpi->refcount--;
return ret;
}
static int mtk_dpi_set_display_mode(struct mtk_dpi *dpi,
struct drm_display_mode *mode)
{
struct mtk_dpi_yc_limit limit;
struct mtk_dpi_polarities dpi_pol;
struct mtk_dpi_sync_param hsync;
struct mtk_dpi_sync_param vsync_lodd = { 0 };
struct mtk_dpi_sync_param vsync_leven = { 0 };
struct mtk_dpi_sync_param vsync_rodd = { 0 };
struct mtk_dpi_sync_param vsync_reven = { 0 };
struct videomode vm = { 0 };
unsigned long pll_rate;
unsigned int factor;
/* let pll_rate can fix the valid range of tvdpll (1G~2GHz) */
factor = dpi->conf->cal_factor(mode->clock);
drm_display_mode_to_videomode(mode, &vm);
pll_rate = vm.pixelclock * factor;
dev_dbg(dpi->dev, "Want PLL %lu Hz, pixel clock %lu Hz\n",
pll_rate, vm.pixelclock);
clk_set_rate(dpi->tvd_clk, pll_rate);
pll_rate = clk_get_rate(dpi->tvd_clk);
vm.pixelclock = pll_rate / factor;
if ((dpi->output_fmt == MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_LE) ||
(dpi->output_fmt == MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_BE))
clk_set_rate(dpi->pixel_clk, vm.pixelclock * 2);
else
clk_set_rate(dpi->pixel_clk, vm.pixelclock);
vm.pixelclock = clk_get_rate(dpi->pixel_clk);
dev_dbg(dpi->dev, "Got PLL %lu Hz, pixel clock %lu Hz\n",
pll_rate, vm.pixelclock);
limit.c_bottom = 0x0010;
limit.c_top = 0x0FE0;
limit.y_bottom = 0x0010;
limit.y_top = 0x0FE0;
dpi_pol.ck_pol = MTK_DPI_POLARITY_FALLING;
dpi_pol.de_pol = MTK_DPI_POLARITY_RISING;
dpi_pol.hsync_pol = vm.flags & DISPLAY_FLAGS_HSYNC_HIGH ?
MTK_DPI_POLARITY_FALLING : MTK_DPI_POLARITY_RISING;
dpi_pol.vsync_pol = vm.flags & DISPLAY_FLAGS_VSYNC_HIGH ?
MTK_DPI_POLARITY_FALLING : MTK_DPI_POLARITY_RISING;
hsync.sync_width = vm.hsync_len;
hsync.back_porch = vm.hback_porch;
hsync.front_porch = vm.hfront_porch;
hsync.shift_half_line = false;
vsync_lodd.sync_width = vm.vsync_len;
vsync_lodd.back_porch = vm.vback_porch;
vsync_lodd.front_porch = vm.vfront_porch;
vsync_lodd.shift_half_line = false;
if (vm.flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED &&
mode->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK) {
vsync_leven = vsync_lodd;
vsync_rodd = vsync_lodd;
vsync_reven = vsync_lodd;
vsync_leven.shift_half_line = true;
vsync_reven.shift_half_line = true;
} else if (vm.flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED &&
!(mode->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK)) {
vsync_leven = vsync_lodd;
vsync_leven.shift_half_line = true;
} else if (!(vm.flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED) &&
mode->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK) {
vsync_rodd = vsync_lodd;
}
mtk_dpi_sw_reset(dpi, true);
mtk_dpi_config_pol(dpi, &dpi_pol);
mtk_dpi_config_hsync(dpi, &hsync);
mtk_dpi_config_vsync_lodd(dpi, &vsync_lodd);
mtk_dpi_config_vsync_rodd(dpi, &vsync_rodd);
mtk_dpi_config_vsync_leven(dpi, &vsync_leven);
mtk_dpi_config_vsync_reven(dpi, &vsync_reven);
mtk_dpi_config_3d(dpi, !!(mode->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK));
mtk_dpi_config_interface(dpi, !!(vm.flags &
DISPLAY_FLAGS_INTERLACED));
if (vm.flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED)
mtk_dpi_config_fb_size(dpi, vm.hactive, vm.vactive >> 1);
else
mtk_dpi_config_fb_size(dpi, vm.hactive, vm.vactive);
mtk_dpi_config_channel_limit(dpi, &limit);
mtk_dpi_config_bit_num(dpi, dpi->bit_num);
mtk_dpi_config_channel_swap(dpi, dpi->channel_swap);
mtk_dpi_config_yc_map(dpi, dpi->yc_map);
mtk_dpi_config_color_format(dpi, dpi->color_format);
mtk_dpi_config_2n_h_fre(dpi);
mtk_dpi_dual_edge(dpi);
mtk_dpi_config_disable_edge(dpi);
mtk_dpi_sw_reset(dpi, false);
return 0;
}
static u32 *mtk_dpi_bridge_atomic_get_output_bus_fmts(struct drm_bridge *bridge,
struct drm_bridge_state *bridge_state,
struct drm_crtc_state *crtc_state,
struct drm_connector_state *conn_state,
unsigned int *num_output_fmts)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
u32 *output_fmts;
*num_output_fmts = 0;
if (!dpi->conf->output_fmts) {
dev_err(dpi->dev, "output_fmts should not be null\n");
return NULL;
}
output_fmts = kcalloc(dpi->conf->num_output_fmts, sizeof(*output_fmts),
GFP_KERNEL);
if (!output_fmts)
return NULL;
*num_output_fmts = dpi->conf->num_output_fmts;
memcpy(output_fmts, dpi->conf->output_fmts,
sizeof(*output_fmts) * dpi->conf->num_output_fmts);
return output_fmts;
}
static u32 *mtk_dpi_bridge_atomic_get_input_bus_fmts(struct drm_bridge *bridge,
struct drm_bridge_state *bridge_state,
struct drm_crtc_state *crtc_state,
struct drm_connector_state *conn_state,
u32 output_fmt,
unsigned int *num_input_fmts)
{
u32 *input_fmts;
*num_input_fmts = 0;
input_fmts = kcalloc(1, sizeof(*input_fmts),
GFP_KERNEL);
if (!input_fmts)
return NULL;
*num_input_fmts = 1;
input_fmts[0] = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24;
return input_fmts;
}
static int mtk_dpi_bridge_atomic_check(struct drm_bridge *bridge,
struct drm_bridge_state *bridge_state,
struct drm_crtc_state *crtc_state,
struct drm_connector_state *conn_state)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
unsigned int out_bus_format;
out_bus_format = bridge_state->output_bus_cfg.format;
if (out_bus_format == MEDIA_BUS_FMT_FIXED)
if (dpi->conf->num_output_fmts)
out_bus_format = dpi->conf->output_fmts[0];
dev_dbg(dpi->dev, "input format 0x%04x, output format 0x%04x\n",
bridge_state->input_bus_cfg.format,
bridge_state->output_bus_cfg.format);
dpi->output_fmt = out_bus_format;
dpi->bit_num = MTK_DPI_OUT_BIT_NUM_8BITS;
dpi->channel_swap = MTK_DPI_OUT_CHANNEL_SWAP_RGB;
dpi->yc_map = MTK_DPI_OUT_YC_MAP_RGB;
dpi->color_format = MTK_DPI_COLOR_FORMAT_RGB;
return 0;
}
static int mtk_dpi_bridge_attach(struct drm_bridge *bridge,
enum drm_bridge_attach_flags flags)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
return drm_bridge_attach(bridge->encoder, dpi->next_bridge,
&dpi->bridge, flags);
}
static void mtk_dpi_bridge_mode_set(struct drm_bridge *bridge,
const struct drm_display_mode *mode,
const struct drm_display_mode *adjusted_mode)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
drm_mode_copy(&dpi->mode, adjusted_mode);
}
static void mtk_dpi_bridge_disable(struct drm_bridge *bridge)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
mtk_dpi_power_off(dpi);
}
static void mtk_dpi_bridge_enable(struct drm_bridge *bridge)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
mtk_dpi_power_on(dpi);
mtk_dpi_set_display_mode(dpi, &dpi->mode);
}
static enum drm_mode_status
mtk_dpi_bridge_mode_valid(struct drm_bridge *bridge,
const struct drm_display_info *info,
const struct drm_display_mode *mode)
{
struct mtk_dpi *dpi = bridge_to_dpi(bridge);
if (mode->clock > dpi->conf->max_clock_khz)
return MODE_CLOCK_HIGH;
return MODE_OK;
}
static const struct drm_bridge_funcs mtk_dpi_bridge_funcs = {
.attach = mtk_dpi_bridge_attach,
.mode_set = mtk_dpi_bridge_mode_set,
.mode_valid = mtk_dpi_bridge_mode_valid,
.disable = mtk_dpi_bridge_disable,
.enable = mtk_dpi_bridge_enable,
.atomic_check = mtk_dpi_bridge_atomic_check,
.atomic_get_output_bus_fmts = mtk_dpi_bridge_atomic_get_output_bus_fmts,
.atomic_get_input_bus_fmts = mtk_dpi_bridge_atomic_get_input_bus_fmts,
.atomic_duplicate_state = drm_atomic_helper_bridge_duplicate_state,
.atomic_destroy_state = drm_atomic_helper_bridge_destroy_state,
.atomic_reset = drm_atomic_helper_bridge_reset,
};
void mtk_dpi_start(struct device *dev)
{
struct mtk_dpi *dpi = dev_get_drvdata(dev);
mtk_dpi_power_on(dpi);
}
void mtk_dpi_stop(struct device *dev)
{
struct mtk_dpi *dpi = dev_get_drvdata(dev);
mtk_dpi_power_off(dpi);
}
static int mtk_dpi_bind(struct device *dev, struct device *master, void *data)
{
struct mtk_dpi *dpi = dev_get_drvdata(dev);
struct drm_device *drm_dev = data;
int ret;
ret = drm_simple_encoder_init(drm_dev, &dpi->encoder,
DRM_MODE_ENCODER_TMDS);
if (ret) {
dev_err(dev, "Failed to initialize decoder: %d\n", ret);
return ret;
}
dpi->encoder.possible_crtcs = mtk_drm_find_possible_crtc_by_comp(drm_dev, dpi->dev);
ret = drm_bridge_attach(&dpi->encoder, &dpi->bridge, NULL,
DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR);
if (ret)
goto err_cleanup;
dpi->connector = drm_bridge_connector_init(drm_dev, &dpi->encoder);
if (IS_ERR(dpi->connector)) {
dev_err(dev, "Unable to create bridge connector\n");
ret = PTR_ERR(dpi->connector);
goto err_cleanup;
}
drm_connector_attach_encoder(dpi->connector, &dpi->encoder);
return 0;
err_cleanup:
drm_encoder_cleanup(&dpi->encoder);
return ret;
}
static void mtk_dpi_unbind(struct device *dev, struct device *master,
void *data)
{
struct mtk_dpi *dpi = dev_get_drvdata(dev);
drm_encoder_cleanup(&dpi->encoder);
}
static const struct component_ops mtk_dpi_component_ops = {
.bind = mtk_dpi_bind,
.unbind = mtk_dpi_unbind,
};
static unsigned int mt8173_calculate_factor(int clock)
{
if (clock <= 27000)
return 3 << 4;
else if (clock <= 84000)
return 3 << 3;
else if (clock <= 167000)
return 3 << 2;
else
return 3 << 1;
}
static unsigned int mt2701_calculate_factor(int clock)
{
if (clock <= 64000)
return 4;
else if (clock <= 128000)
return 2;
else
return 1;
}
static unsigned int mt8183_calculate_factor(int clock)
{
if (clock <= 27000)
return 8;
else if (clock <= 167000)
return 4;
else
return 2;
}
static const u32 mt8173_output_fmts[] = {
MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24,
};
static const u32 mt8183_output_fmts[] = {
MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_LE,
MEDIA_BUS_FMT_RGB888_2X12_BE,
};
static const struct mtk_dpi_conf mt8173_conf = {
.cal_factor = mt8173_calculate_factor,
.reg_h_fre_con = 0xe0,
.max_clock_khz = 300000,
.output_fmts = mt8173_output_fmts,
.num_output_fmts = ARRAY_SIZE(mt8173_output_fmts),
};
static const struct mtk_dpi_conf mt2701_conf = {
.cal_factor = mt2701_calculate_factor,
.reg_h_fre_con = 0xb0,
.edge_sel_en = true,
.max_clock_khz = 150000,
.output_fmts = mt8173_output_fmts,
.num_output_fmts = ARRAY_SIZE(mt8173_output_fmts),
};
static const struct mtk_dpi_conf mt8183_conf = {
.cal_factor = mt8183_calculate_factor,
.reg_h_fre_con = 0xe0,
.max_clock_khz = 100000,
.output_fmts = mt8183_output_fmts,
.num_output_fmts = ARRAY_SIZE(mt8183_output_fmts),
};
static const struct mtk_dpi_conf mt8192_conf = {
.cal_factor = mt8183_calculate_factor,
.reg_h_fre_con = 0xe0,
.max_clock_khz = 150000,
.output_fmts = mt8173_output_fmts,
.num_output_fmts = ARRAY_SIZE(mt8173_output_fmts),
};
static int mtk_dpi_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct device *dev = &pdev->dev;
struct mtk_dpi *dpi;
struct resource *mem;
int ret;
dpi = devm_kzalloc(dev, sizeof(*dpi), GFP_KERNEL);
if (!dpi)
return -ENOMEM;
dpi->dev = dev;
dpi->conf = (struct mtk_dpi_conf *)of_device_get_match_data(dev);
dpi->output_fmt = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24;
dpi->pinctrl = devm_pinctrl_get(&pdev->dev);
if (IS_ERR(dpi->pinctrl)) {
dpi->pinctrl = NULL;
dev_dbg(&pdev->dev, "Cannot find pinctrl!\n");
}
if (dpi->pinctrl) {
dpi->pins_gpio = pinctrl_lookup_state(dpi->pinctrl, "sleep");
if (IS_ERR(dpi->pins_gpio)) {
dpi->pins_gpio = NULL;
dev_dbg(&pdev->dev, "Cannot find pinctrl idle!\n");
}
if (dpi->pins_gpio)
pinctrl_select_state(dpi->pinctrl, dpi->pins_gpio);
dpi->pins_dpi = pinctrl_lookup_state(dpi->pinctrl, "default");
if (IS_ERR(dpi->pins_dpi)) {
dpi->pins_dpi = NULL;
dev_dbg(&pdev->dev, "Cannot find pinctrl active!\n");
}
}
mem = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
dpi->regs = devm_ioremap_resource(dev, mem);
if (IS_ERR(dpi->regs)) {
ret = PTR_ERR(dpi->regs);
dev_err(dev, "Failed to ioremap mem resource: %d\n", ret);
return ret;
}
dpi->engine_clk = devm_clk_get(dev, "engine");
if (IS_ERR(dpi->engine_clk)) {
ret = PTR_ERR(dpi->engine_clk);
if (ret != -EPROBE_DEFER)
dev_err(dev, "Failed to get engine clock: %d\n", ret);
return ret;
}
dpi->pixel_clk = devm_clk_get(dev, "pixel");
if (IS_ERR(dpi->pixel_clk)) {
ret = PTR_ERR(dpi->pixel_clk);
if (ret != -EPROBE_DEFER)
dev_err(dev, "Failed to get pixel clock: %d\n", ret);
return ret;
}
dpi->tvd_clk = devm_clk_get(dev, "pll");
if (IS_ERR(dpi->tvd_clk)) {
ret = PTR_ERR(dpi->tvd_clk);
if (ret != -EPROBE_DEFER)
dev_err(dev, "Failed to get tvdpll clock: %d\n", ret);
return ret;
}
dpi->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
if (dpi->irq <= 0)
return -EINVAL;
ret = drm_of_find_panel_or_bridge(dev->of_node, 0, 0,
NULL, &dpi->next_bridge);
if (ret)
return ret;
dev_info(dev, "Found bridge node: %pOF\n", dpi->next_bridge->of_node);
platform_set_drvdata(pdev, dpi);
dpi->bridge.funcs = &mtk_dpi_bridge_funcs;
dpi->bridge.of_node = dev->of_node;
dpi->bridge.type = DRM_MODE_CONNECTOR_DPI;
drm_bridge_add(&dpi->bridge);
ret = component_add(dev, &mtk_dpi_component_ops);
if (ret) {
drm_bridge_remove(&dpi->bridge);
dev_err(dev, "Failed to add component: %d\n", ret);
return ret;
}
return 0;
}
static int mtk_dpi_remove(struct platform_device *pdev)
{
struct mtk_dpi *dpi = platform_get_drvdata(pdev);
component_del(&pdev->dev, &mtk_dpi_component_ops);
drm_bridge_remove(&dpi->bridge);
return 0;
}
static const struct of_device_id mtk_dpi_of_ids[] = {
{ .compatible = "mediatek,mt2701-dpi",
.data = &mt2701_conf,
},
{ .compatible = "mediatek,mt8173-dpi",
.data = &mt8173_conf,
},
{ .compatible = "mediatek,mt8183-dpi",
.data = &mt8183_conf,
},
{ .compatible = "mediatek,mt8192-dpi",
.data = &mt8192_conf,
},
{ },
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, mtk_dpi_of_ids);
struct platform_driver mtk_dpi_driver = {
.probe = mtk_dpi_probe,
.remove = mtk_dpi_remove,
.driver = {
.name = "mediatek-dpi",
.of_match_table = mtk_dpi_of_ids,
},
};