blob: 97ccf0ddd2be200d870dc1079e58bde02b583f3a [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
/*
* da7213.h - DA7213 ASoC Codec Driver
*
* Copyright (c) 2013 Dialog Semiconductor
*
* Author: Adam Thomson <Adam.Thomson.Opensource@diasemi.com>
*/
#ifndef _DA7213_H
#define _DA7213_H
#include <linux/clk.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#include <sound/da7213.h>
/*
* Registers
*/
/* Status Registers */
#define DA7213_STATUS1 0x02
#define DA7213_PLL_STATUS 0x03
#define DA7213_AUX_L_GAIN_STATUS 0x04
#define DA7213_AUX_R_GAIN_STATUS 0x05
#define DA7213_MIC_1_GAIN_STATUS 0x06
#define DA7213_MIC_2_GAIN_STATUS 0x07
#define DA7213_MIXIN_L_GAIN_STATUS 0x08
#define DA7213_MIXIN_R_GAIN_STATUS 0x09
#define DA7213_ADC_L_GAIN_STATUS 0x0A
#define DA7213_ADC_R_GAIN_STATUS 0x0B
#define DA7213_DAC_L_GAIN_STATUS 0x0C
#define DA7213_DAC_R_GAIN_STATUS 0x0D
#define DA7213_HP_L_GAIN_STATUS 0x0E
#define DA7213_HP_R_GAIN_STATUS 0x0F
#define DA7213_LINE_GAIN_STATUS 0x10
/* System Initialisation Registers */
#define DA7213_DIG_ROUTING_DAI 0x21
#define DA7213_SR 0x22
#define DA7213_REFERENCES 0x23
#define DA7213_PLL_FRAC_TOP 0x24
#define DA7213_PLL_FRAC_BOT 0x25
#define DA7213_PLL_INTEGER 0x26
#define DA7213_PLL_CTRL 0x27
#define DA7213_DAI_CLK_MODE 0x28
#define DA7213_DAI_CTRL 0x29
#define DA7213_DIG_ROUTING_DAC 0x2A
#define DA7213_ALC_CTRL1 0x2B
/* Input - Gain, Select and Filter Registers */
#define DA7213_AUX_L_GAIN 0x30
#define DA7213_AUX_R_GAIN 0x31
#define DA7213_MIXIN_L_SELECT 0x32
#define DA7213_MIXIN_R_SELECT 0x33
#define DA7213_MIXIN_L_GAIN 0x34
#define DA7213_MIXIN_R_GAIN 0x35
#define DA7213_ADC_L_GAIN 0x36
#define DA7213_ADC_R_GAIN 0x37
#define DA7213_ADC_FILTERS1 0x38
#define DA7213_MIC_1_GAIN 0x39
#define DA7213_MIC_2_GAIN 0x3A
/* Output - Gain, Select and Filter Registers */
#define DA7213_DAC_FILTERS5 0x40
#define DA7213_DAC_FILTERS2 0x41
#define DA7213_DAC_FILTERS3 0x42
#define DA7213_DAC_FILTERS4 0x43
#define DA7213_DAC_FILTERS1 0x44
#define DA7213_DAC_L_GAIN 0x45
#define DA7213_DAC_R_GAIN 0x46
#define DA7213_CP_CTRL 0x47
#define DA7213_HP_L_GAIN 0x48
#define DA7213_HP_R_GAIN 0x49
#define DA7213_LINE_GAIN 0x4A
#define DA7213_MIXOUT_L_SELECT 0x4B
#define DA7213_MIXOUT_R_SELECT 0x4C
/* System Controller Registers */
#define DA7213_SYSTEM_MODES_INPUT 0x50
#define DA7213_SYSTEM_MODES_OUTPUT 0x51
/* Control Registers */
#define DA7213_AUX_L_CTRL 0x60
#define DA7213_AUX_R_CTRL 0x61
#define DA7213_MICBIAS_CTRL 0x62
#define DA7213_MIC_1_CTRL 0x63
#define DA7213_MIC_2_CTRL 0x64
#define DA7213_MIXIN_L_CTRL 0x65
#define DA7213_MIXIN_R_CTRL 0x66
#define DA7213_ADC_L_CTRL 0x67
#define DA7213_ADC_R_CTRL 0x68
#define DA7213_DAC_L_CTRL 0x69
#define DA7213_DAC_R_CTRL 0x6A
#define DA7213_HP_L_CTRL 0x6B
#define DA7213_HP_R_CTRL 0x6C
#define DA7213_LINE_CTRL 0x6D
#define DA7213_MIXOUT_L_CTRL 0x6E
#define DA7213_MIXOUT_R_CTRL 0x6F
/* Configuration Registers */
#define DA7213_LDO_CTRL 0x90
#define DA7213_IO_CTRL 0x91
#define DA7213_GAIN_RAMP_CTRL 0x92
#define DA7213_MIC_CONFIG 0x93
#define DA7213_PC_COUNT 0x94
#define DA7213_CP_VOL_THRESHOLD1 0x95
#define DA7213_CP_DELAY 0x96
#define DA7213_CP_DETECTOR 0x97
#define DA7213_DAI_OFFSET 0x98
#define DA7213_DIG_CTRL 0x99
#define DA7213_ALC_CTRL2 0x9A
#define DA7213_ALC_CTRL3 0x9B
#define DA7213_ALC_NOISE 0x9C
#define DA7213_ALC_TARGET_MIN 0x9D
#define DA7213_ALC_TARGET_MAX 0x9E
#define DA7213_ALC_GAIN_LIMITS 0x9F
#define DA7213_ALC_ANA_GAIN_LIMITS 0xA0
#define DA7213_ALC_ANTICLIP_CTRL 0xA1
#define DA7213_ALC_ANTICLIP_LEVEL 0xA2
#define DA7213_ALC_OFFSET_AUTO_M_L 0xA3
#define DA7213_ALC_OFFSET_AUTO_U_L 0xA4
#define DA7213_ALC_OFFSET_MAN_M_L 0xA6
#define DA7213_ALC_OFFSET_MAN_U_L 0xA7
#define DA7213_ALC_OFFSET_AUTO_M_R 0xA8
#define DA7213_ALC_OFFSET_AUTO_U_R 0xA9
#define DA7213_ALC_OFFSET_MAN_M_R 0xAB
#define DA7213_ALC_OFFSET_MAN_U_R 0xAC
#define DA7213_ALC_CIC_OP_LVL_CTRL 0xAD
#define DA7213_ALC_CIC_OP_LVL_DATA 0xAE
#define DA7213_DAC_NG_SETUP_TIME 0xAF
#define DA7213_DAC_NG_OFF_THRESHOLD 0xB0
#define DA7213_DAC_NG_ON_THRESHOLD 0xB1
#define DA7213_DAC_NG_CTRL 0xB2
/*
* Bit fields
*/
/* DA7213_PLL_STATUS = 0x03 */
#define DA7219_PLL_SRM_LOCK (0x1 << 1)
/* DA7213_SR = 0x22 */
#define DA7213_SR_8000 (0x1 << 0)
#define DA7213_SR_11025 (0x2 << 0)
#define DA7213_SR_12000 (0x3 << 0)
#define DA7213_SR_16000 (0x5 << 0)
#define DA7213_SR_22050 (0x6 << 0)
#define DA7213_SR_24000 (0x7 << 0)
#define DA7213_SR_32000 (0x9 << 0)
#define DA7213_SR_44100 (0xA << 0)
#define DA7213_SR_48000 (0xB << 0)
#define DA7213_SR_88200 (0xE << 0)
#define DA7213_SR_96000 (0xF << 0)
/* DA7213_REFERENCES = 0x23 */
#define DA7213_BIAS_EN (0x1 << 3)
#define DA7213_VMID_EN (0x1 << 7)
/* DA7213_PLL_CTRL = 0x27 */
#define DA7213_PLL_INDIV_5_TO_9_MHZ (0x0 << 2)
#define DA7213_PLL_INDIV_9_TO_18_MHZ (0x1 << 2)
#define DA7213_PLL_INDIV_18_TO_36_MHZ (0x2 << 2)
#define DA7213_PLL_INDIV_36_TO_54_MHZ (0x3 << 2)
#define DA7213_PLL_INDIV_MASK (0x3 << 2)
#define DA7213_PLL_MCLK_SQR_EN (0x1 << 4)
#define DA7213_PLL_32K_MODE (0x1 << 5)
#define DA7213_PLL_SRM_EN (0x1 << 6)
#define DA7213_PLL_EN (0x1 << 7)
#define DA7213_PLL_MODE_MASK (0x7 << 5)
/* DA7213_DAI_CLK_MODE = 0x28 */
#define DA7213_DAI_BCLKS_PER_WCLK_32 (0x0 << 0)
#define DA7213_DAI_BCLKS_PER_WCLK_64 (0x1 << 0)
#define DA7213_DAI_BCLKS_PER_WCLK_128 (0x2 << 0)
#define DA7213_DAI_BCLKS_PER_WCLK_256 (0x3 << 0)
#define DA7213_DAI_BCLKS_PER_WCLK_MASK (0x3 << 0)
#define DA7213_DAI_CLK_POL_INV (0x1 << 2)
#define DA7213_DAI_CLK_POL_MASK (0x1 << 2)
#define DA7213_DAI_WCLK_POL_INV (0x1 << 3)
#define DA7213_DAI_WCLK_POL_MASK (0x1 << 3)
#define DA7213_DAI_CLK_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7213_DAI_CTRL = 0x29 */
#define DA7213_DAI_FORMAT_I2S_MODE (0x0 << 0)
#define DA7213_DAI_FORMAT_LEFT_J (0x1 << 0)
#define DA7213_DAI_FORMAT_RIGHT_J (0x2 << 0)
#define DA7213_DAI_FORMAT_DSP (0x3 << 0)
#define DA7213_DAI_FORMAT_MASK (0x3 << 0)
#define DA7213_DAI_WORD_LENGTH_S16_LE (0x0 << 2)
#define DA7213_DAI_WORD_LENGTH_S20_LE (0x1 << 2)
#define DA7213_DAI_WORD_LENGTH_S24_LE (0x2 << 2)
#define DA7213_DAI_WORD_LENGTH_S32_LE (0x3 << 2)
#define DA7213_DAI_WORD_LENGTH_MASK (0x3 << 2)
#define DA7213_DAI_EN_SHIFT 7
/* DA7213_DIG_ROUTING_DAI = 0x21 */
#define DA7213_DAI_L_SRC_SHIFT 0
#define DA7213_DAI_R_SRC_SHIFT 4
#define DA7213_DAI_SRC_MAX 4
/* DA7213_DIG_ROUTING_DAC = 0x2A */
#define DA7213_DAC_L_SRC_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_L_MONO_SHIFT 3
#define DA7213_DAC_R_SRC_SHIFT 4
#define DA7213_DAC_R_MONO_SHIFT 7
#define DA7213_DAC_SRC_MAX 4
#define DA7213_DAC_MONO_MAX 0x1
/* DA7213_ALC_CTRL1 = 0x2B */
#define DA7213_ALC_OFFSET_EN_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_OFFSET_EN_MAX 0x1
#define DA7213_ALC_OFFSET_EN (0x1 << 0)
#define DA7213_ALC_SYNC_MODE (0x1 << 1)
#define DA7213_ALC_CALIB_MODE_MAN (0x1 << 2)
#define DA7213_ALC_L_EN_SHIFT 3
#define DA7213_ALC_AUTO_CALIB_EN (0x1 << 4)
#define DA7213_ALC_CALIB_OVERFLOW (0x1 << 5)
#define DA7213_ALC_R_EN_SHIFT 7
#define DA7213_ALC_EN_MAX 0x1
/* DA7213_AUX_L/R_GAIN = 0x30/0x31 */
#define DA7213_AUX_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_AUX_AMP_GAIN_MAX 0x3F
/* DA7213_MIXIN_L/R_SELECT = 0x32/0x33 */
#define DA7213_DMIC_EN_SHIFT 7
#define DA7213_DMIC_EN_MAX 0x1
/* DA7213_MIXIN_L_SELECT = 0x32 */
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_AUX_L_SHIFT 0
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_MIC_1_SHIFT 1
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_MIC_1 (0x1 << 1)
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_MIC_2_SHIFT 2
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_MIC_2 (0x1 << 2)
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_MIXIN_R_SHIFT 3
#define DA7213_MIXIN_L_MIX_SELECT_MAX 0x1
/* DA7213_MIXIN_R_SELECT = 0x33 */
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_AUX_R_SHIFT 0
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_MIC_2_SHIFT 1
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_MIC_2 (0x1 << 1)
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_MIC_1_SHIFT 2
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_MIC_1 (0x1 << 2)
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_MIXIN_L_SHIFT 3
#define DA7213_MIXIN_R_MIX_SELECT_MAX 0x1
#define DA7213_MIC_BIAS_OUTPUT_SELECT_2 (0x1 << 6)
/* DA7213_MIXIN_L/R_GAIN = 0x34/0x35 */
#define DA7213_MIXIN_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_MIXIN_AMP_GAIN_MAX 0xF
/* DA7213_ADC_L/R_GAIN = 0x36/0x37 */
#define DA7213_ADC_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_ADC_AMP_GAIN_MAX 0x7F
/* DA7213_ADC/DAC_FILTERS1 = 0x38/0x44 */
#define DA7213_VOICE_HPF_CORNER_SHIFT 0
#define DA7213_VOICE_HPF_CORNER_MAX 8
#define DA7213_VOICE_EN_SHIFT 3
#define DA7213_VOICE_EN_MAX 0x1
#define DA7213_AUDIO_HPF_CORNER_SHIFT 4
#define DA7213_AUDIO_HPF_CORNER_MAX 4
#define DA7213_HPF_EN_SHIFT 7
#define DA7213_HPF_EN_MAX 0x1
/* DA7213_MIC_1/2_GAIN = 0x39/0x3A */
#define DA7213_MIC_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_MIC_AMP_GAIN_MAX 0x7
/* DA7213_DAC_FILTERS5 = 0x40 */
#define DA7213_DAC_SOFTMUTE_EN_SHIFT 7
#define DA7213_DAC_SOFTMUTE_EN_MAX 0x1
#define DA7213_DAC_SOFTMUTE_RATE_SHIFT 4
#define DA7213_DAC_SOFTMUTE_RATE_MAX 7
/* DA7213_DAC_FILTERS2/3/4 = 0x41/0x42/0x43 */
#define DA7213_DAC_EQ_BAND_MAX 0xF
/* DA7213_DAC_FILTERS2 = 0x41 */
#define DA7213_DAC_EQ_BAND1_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_EQ_BAND2_SHIFT 4
/* DA7213_DAC_FILTERS2 = 0x42 */
#define DA7213_DAC_EQ_BAND3_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_EQ_BAND4_SHIFT 4
/* DA7213_DAC_FILTERS4 = 0x43 */
#define DA7213_DAC_EQ_BAND5_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_EQ_EN_SHIFT 7
#define DA7213_DAC_EQ_EN_MAX 0x1
/* DA7213_DAC_L/R_GAIN = 0x45/0x46 */
#define DA7213_DAC_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_AMP_GAIN_MAX 0x7F
/* DA7213_HP_L/R_GAIN = 0x45/0x46 */
#define DA7213_HP_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_HP_AMP_GAIN_MAX 0x3F
/* DA7213_CP_CTRL = 0x47 */
#define DA7213_CP_EN_SHIFT 7
/* DA7213_LINE_GAIN = 0x4A */
#define DA7213_LINE_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7213_LINE_AMP_GAIN_MAX 0x3F
/* DA7213_MIXOUT_L_SELECT = 0x4B */
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_AUX_L_SHIFT 0
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MIXIN_L_SHIFT 1
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MIXIN_R_SHIFT 2
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_DAC_L_SHIFT 3
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_AUX_L_INVERTED_SHIFT 4
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MIXIN_L_INVERTED_SHIFT 5
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MIXIN_R_INVERTED_SHIFT 6
#define DA7213_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MAX 0x1
/* DA7213_MIXOUT_R_SELECT = 0x4C */
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_AUX_R_SHIFT 0
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MIXIN_R_SHIFT 1
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MIXIN_L_SHIFT 2
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_DAC_R_SHIFT 3
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_AUX_R_INVERTED_SHIFT 4
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MIXIN_R_INVERTED_SHIFT 5
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MIXIN_L_INVERTED_SHIFT 6
#define DA7213_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MAX 0x1
/*
* DA7213_AUX_L/R_CTRL = 0x60/0x61,
* DA7213_MIC_1/2_CTRL = 0x63/0x64,
* DA7213_MIXIN_L/R_CTRL = 0x65/0x66,
* DA7213_ADC_L/R_CTRL = 0x65/0x66,
* DA7213_DAC_L/R_CTRL = 0x69/0x6A,
* DA7213_HP_L/R_CTRL = 0x6B/0x6C,
* DA7213_LINE_CTRL = 0x6D
*/
#define DA7213_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7213_MUTE_EN_MAX 0x1
#define DA7213_MUTE_EN (0x1 << 6)
/*
* DA7213_AUX_L/R_CTRL = 0x60/0x61,
* DA7213_MIXIN_L/R_CTRL = 0x65/0x66,
* DA7213_ADC_L/R_CTRL = 0x65/0x66,
* DA7213_DAC_L/R_CTRL = 0x69/0x6A,
* DA7213_HP_L/R_CTRL = 0x6B/0x6C,
* DA7213_LINE_CTRL = 0x6D
*/
#define DA7213_GAIN_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7213_GAIN_RAMP_EN_MAX 0x1
#define DA7213_GAIN_RAMP_EN (0x1 << 5)
/*
* DA7213_AUX_L/R_CTRL = 0x60/0x61,
* DA7213_MIXIN_L/R_CTRL = 0x65/0x66,
* DA7213_HP_L/R_CTRL = 0x6B/0x6C,
* DA7213_LINE_CTRL = 0x6D
*/
#define DA7213_ZC_EN_SHIFT 4
#define DA7213_ZC_EN_MAX 0x1
/*
* DA7213_AUX_L/R_CTRL = 0x60/0x61,
* DA7213_MIC_1/2_CTRL = 0x63/0x64,
* DA7213_MIXIN_L/R_CTRL = 0x65/0x66,
* DA7213_HP_L/R_CTRL = 0x6B/0x6C,
* DA7213_MIXOUT_L/R_CTRL = 0x6E/0x6F,
* DA7213_LINE_CTRL = 0x6D
*/
#define DA7213_AMP_EN_SHIFT 7
/* DA7213_MIC_1/2_CTRL = 0x63/0x64 */
#define DA7213_MIC_AMP_IN_SEL_SHIFT 2
#define DA7213_MIC_AMP_IN_SEL_MAX 3
/* DA7213_MICBIAS_CTRL = 0x62 */
#define DA7213_MICBIAS1_LEVEL_SHIFT 0
#define DA7213_MICBIAS1_LEVEL_MASK (0x3 << 0)
#define DA7213_MICBIAS1_EN_SHIFT 3
#define DA7213_MICBIAS2_LEVEL_SHIFT 4
#define DA7213_MICBIAS2_LEVEL_MASK (0x3 << 4)
#define DA7213_MICBIAS2_EN_SHIFT 7
/* DA7213_MIXIN_L/R_CTRL = 0x65/0x66 */
#define DA7213_MIXIN_MIX_EN (0x1 << 3)
/* DA7213_ADC_L/R_CTRL = 0x67/0x68 */
#define DA7213_ADC_EN_SHIFT 7
#define DA7213_ADC_EN (0x1 << 7)
/* DA7213_DAC_L/R_CTRL = 0x69/0x6A*/
#define DA7213_DAC_EN_SHIFT 7
/* DA7213_HP_L/R_CTRL = 0x6B/0x6C */
#define DA7213_HP_AMP_OE (0x1 << 3)
/* DA7213_LINE_CTRL = 0x6D */
#define DA7213_LINE_AMP_OE (0x1 << 3)
/* DA7213_MIXOUT_L/R_CTRL = 0x6E/0x6F */
#define DA7213_MIXOUT_MIX_EN (0x1 << 3)
/* DA7213_GAIN_RAMP_CTRL = 0x92 */
#define DA7213_GAIN_RAMP_RATE_SHIFT 0
#define DA7213_GAIN_RAMP_RATE_MAX 4
/* DA7213_MIC_CONFIG = 0x93 */
#define DA7213_DMIC_DATA_SEL_SHIFT 0
#define DA7213_DMIC_DATA_SEL_MASK (0x1 << 0)
#define DA7213_DMIC_SAMPLEPHASE_SHIFT 1
#define DA7213_DMIC_SAMPLEPHASE_MASK (0x1 << 1)
#define DA7213_DMIC_CLK_RATE_SHIFT 2
#define DA7213_DMIC_CLK_RATE_MASK (0x1 << 2)
/* DA7213_PC_COUNT = 0x94 */
#define DA7213_PC_FREERUN_MASK (0x1 << 0)
/* DA7213_DIG_CTRL = 0x99 */
#define DA7213_DAC_L_INV_SHIFT 3
#define DA7213_DAC_R_INV_SHIFT 7
#define DA7213_DAC_INV_MAX 0x1
/* DA7213_ALC_CTRL2 = 0x9A */
#define DA7213_ALC_ATTACK_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_ATTACK_MAX 13
#define DA7213_ALC_RELEASE_SHIFT 4
#define DA7213_ALC_RELEASE_MAX 11
/* DA7213_ALC_CTRL3 = 0x9B */
#define DA7213_ALC_HOLD_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_HOLD_MAX 16
#define DA7213_ALC_INTEG_ATTACK_SHIFT 4
#define DA7213_ALC_INTEG_RELEASE_SHIFT 6
#define DA7213_ALC_INTEG_MAX 4
/*
* DA7213_ALC_NOISE = 0x9C,
* DA7213_ALC_TARGET_MIN/MAX = 0x9D/0x9E
*/
#define DA7213_ALC_THRESHOLD_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_THRESHOLD_MAX 0x3F
/* DA7213_ALC_GAIN_LIMITS = 0x9F */
#define DA7213_ALC_ATTEN_MAX_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_GAIN_MAX_SHIFT 4
#define DA7213_ALC_ATTEN_GAIN_MAX_MAX 0xF
/* DA7213_ALC_ANA_GAIN_LIMITS = 0xA0 */
#define DA7213_ALC_ANA_GAIN_MIN_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_ANA_GAIN_MAX_SHIFT 4
#define DA7213_ALC_ANA_GAIN_MAX 0x7
/* DA7213_ALC_ANTICLIP_CTRL = 0xA1 */
#define DA7213_ALC_ANTICLIP_EN_SHIFT 7
#define DA7213_ALC_ANTICLIP_EN_MAX 0x1
/* DA7213_ALC_ANTICLIP_LEVEL = 0xA2 */
#define DA7213_ALC_ANTICLIP_LEVEL_SHIFT 0
#define DA7213_ALC_ANTICLIP_LEVEL_MAX 0x7F
/* DA7213_ALC_CIC_OP_LVL_CTRL = 0xAD */
#define DA7213_ALC_DATA_MIDDLE (0x2 << 0)
#define DA7213_ALC_DATA_TOP (0x3 << 0)
#define DA7213_ALC_CIC_OP_CHANNEL_LEFT (0x0 << 7)
#define DA7213_ALC_CIC_OP_CHANNEL_RIGHT (0x1 << 7)
/* DA7213_DAC_NG_SETUP_TIME = 0xAF */
#define DA7213_DAC_NG_SETUP_TIME_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_NG_SETUP_TIME_MAX 4
#define DA7213_DAC_NG_RAMPUP_RATE_SHIFT 2
#define DA7213_DAC_NG_RAMPDN_RATE_SHIFT 3
#define DA7213_DAC_NG_RAMP_RATE_MAX 2
/* DA7213_DAC_NG_OFF/ON_THRESH = 0xB0/0xB1 */
#define DA7213_DAC_NG_THRESHOLD_SHIFT 0
#define DA7213_DAC_NG_THRESHOLD_MAX 0x7
/* DA7213_DAC_NG_CTRL = 0xB2 */
#define DA7213_DAC_NG_EN_SHIFT 7
#define DA7213_DAC_NG_EN_MAX 0x1
/*
* General defines
*/
/* Register inversion */
#define DA7213_NO_INVERT 0
#define DA7213_INVERT 1
/* Byte related defines */
#define DA7213_BYTE_SHIFT 8
#define DA7213_BYTE_MASK 0xFF
/* ALC related */
#define DA7213_ALC_OFFSET_15_8 0x00FF00
#define DA7213_ALC_OFFSET_19_16 0x0F0000
#define DA7213_ALC_AVG_ITERATIONS 5
/* PLL related */
#define DA7213_PLL_FREQ_OUT_90316800 90316800
#define DA7213_PLL_FREQ_OUT_98304000 98304000
#define DA7213_PLL_FREQ_OUT_94310400 94310400
#define DA7213_PLL_INDIV_5_TO_9_MHZ_VAL 2
#define DA7213_PLL_INDIV_9_TO_18_MHZ_VAL 4
#define DA7213_PLL_INDIV_18_TO_36_MHZ_VAL 8
#define DA7213_PLL_INDIV_36_TO_54_MHZ_VAL 16
#define DA7213_SRM_CHECK_RETRIES 8
enum da7213_clk_src {
DA7213_CLKSRC_MCLK = 0,
DA7213_CLKSRC_MCLK_SQR,
};
enum da7213_sys_clk {
DA7213_SYSCLK_MCLK = 0,
DA7213_SYSCLK_PLL,
DA7213_SYSCLK_PLL_SRM,
DA7213_SYSCLK_PLL_32KHZ
};
/* Regulators */
enum da7213_supplies {
DA7213_SUPPLY_VDDA = 0,
DA7213_SUPPLY_VDDIO,
DA7213_NUM_SUPPLIES,
};
/* Codec private data */
struct da7213_priv {
struct regmap *regmap;
struct regulator_bulk_data supplies[DA7213_NUM_SUPPLIES];
struct clk *mclk;
unsigned int mclk_rate;
unsigned int out_rate;
int clk_src;
bool master;
bool alc_calib_auto;
bool alc_en;
bool fixed_clk_auto_pll;
struct da7213_platform_data *pdata;
};
#endif /* _DA7213_H */