blob: 94af88f5258992ce5a9ed54f9e5db50f2aee996b [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
/*
* da7219.h - DA7219 ALSA SoC Codec Driver
*
* Copyright (c) 2015 Dialog Semiconductor
*
* Author: Adam Thomson <Adam.Thomson.Opensource@diasemi.com>
*/
#ifndef __DA7219_H
#define __DA7219_H
#include <linux/clk.h>
#include <linux/clkdev.h>
#include <linux/clk-provider.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#include <sound/da7219.h>
/*
* Registers
*/
#define DA7219_MIC_1_GAIN_STATUS 0x6
#define DA7219_MIXIN_L_GAIN_STATUS 0x8
#define DA7219_ADC_L_GAIN_STATUS 0xA
#define DA7219_DAC_L_GAIN_STATUS 0xC
#define DA7219_DAC_R_GAIN_STATUS 0xD
#define DA7219_HP_L_GAIN_STATUS 0xE
#define DA7219_HP_R_GAIN_STATUS 0xF
#define DA7219_MIC_1_SELECT 0x10
#define DA7219_CIF_TIMEOUT_CTRL 0x12
#define DA7219_CIF_CTRL 0x13
#define DA7219_SR_24_48 0x16
#define DA7219_SR 0x17
#define DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG 0x1B
#define DA7219_PLL_CTRL 0x20
#define DA7219_PLL_FRAC_TOP 0x22
#define DA7219_PLL_FRAC_BOT 0x23
#define DA7219_PLL_INTEGER 0x24
#define DA7219_PLL_SRM_STS 0x25
#define DA7219_DIG_ROUTING_DAI 0x2A
#define DA7219_DAI_CLK_MODE 0x2B
#define DA7219_DAI_CTRL 0x2C
#define DA7219_DAI_TDM_CTRL 0x2D
#define DA7219_DIG_ROUTING_DAC 0x2E
#define DA7219_ALC_CTRL1 0x2F
#define DA7219_DAI_OFFSET_LOWER 0x30
#define DA7219_DAI_OFFSET_UPPER 0x31
#define DA7219_REFERENCES 0x32
#define DA7219_MIXIN_L_SELECT 0x33
#define DA7219_MIXIN_L_GAIN 0x34
#define DA7219_ADC_L_GAIN 0x36
#define DA7219_ADC_FILTERS1 0x38
#define DA7219_MIC_1_GAIN 0x39
#define DA7219_SIDETONE_CTRL 0x3A
#define DA7219_SIDETONE_GAIN 0x3B
#define DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1L 0x3C
#define DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1R 0x3D
#define DA7219_DAC_FILTERS5 0x40
#define DA7219_DAC_FILTERS2 0x41
#define DA7219_DAC_FILTERS3 0x42
#define DA7219_DAC_FILTERS4 0x43
#define DA7219_DAC_FILTERS1 0x44
#define DA7219_DAC_L_GAIN 0x45
#define DA7219_DAC_R_GAIN 0x46
#define DA7219_CP_CTRL 0x47
#define DA7219_HP_L_GAIN 0x48
#define DA7219_HP_R_GAIN 0x49
#define DA7219_MIXOUT_L_SELECT 0x4B
#define DA7219_MIXOUT_R_SELECT 0x4C
#define DA7219_SYSTEM_MODES_INPUT 0x50
#define DA7219_SYSTEM_MODES_OUTPUT 0x51
#define DA7219_MICBIAS_CTRL 0x62
#define DA7219_MIC_1_CTRL 0x63
#define DA7219_MIXIN_L_CTRL 0x65
#define DA7219_ADC_L_CTRL 0x67
#define DA7219_DAC_L_CTRL 0x69
#define DA7219_DAC_R_CTRL 0x6A
#define DA7219_HP_L_CTRL 0x6B
#define DA7219_HP_R_CTRL 0x6C
#define DA7219_MIXOUT_L_CTRL 0x6E
#define DA7219_MIXOUT_R_CTRL 0x6F
#define DA7219_CHIP_ID1 0x81
#define DA7219_CHIP_ID2 0x82
#define DA7219_CHIP_REVISION 0x83
#define DA7219_IO_CTRL 0x91
#define DA7219_GAIN_RAMP_CTRL 0x92
#define DA7219_PC_COUNT 0x94
#define DA7219_CP_VOL_THRESHOLD1 0x95
#define DA7219_CP_DELAY 0x96
#define DA7219_DIG_CTRL 0x99
#define DA7219_ALC_CTRL2 0x9A
#define DA7219_ALC_CTRL3 0x9B
#define DA7219_ALC_NOISE 0x9C
#define DA7219_ALC_TARGET_MIN 0x9D
#define DA7219_ALC_TARGET_MAX 0x9E
#define DA7219_ALC_GAIN_LIMITS 0x9F
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_LIMITS 0xA0
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_CTRL 0xA1
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL 0xA2
#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L 0xA3
#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L 0xA4
#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME 0xAF
#define DA7219_DAC_NG_OFF_THRESH 0xB0
#define DA7219_DAC_NG_ON_THRESH 0xB1
#define DA7219_DAC_NG_CTRL 0xB2
#define DA7219_TONE_GEN_CFG1 0xB4
#define DA7219_TONE_GEN_CFG2 0xB5
#define DA7219_TONE_GEN_CYCLES 0xB6
#define DA7219_TONE_GEN_FREQ1_L 0xB7
#define DA7219_TONE_GEN_FREQ1_U 0xB8
#define DA7219_TONE_GEN_FREQ2_L 0xB9
#define DA7219_TONE_GEN_FREQ2_U 0xBA
#define DA7219_TONE_GEN_ON_PER 0xBB
#define DA7219_TONE_GEN_OFF_PER 0xBC
#define DA7219_SYSTEM_STATUS 0xE0
#define DA7219_SYSTEM_ACTIVE 0xFD
/*
* Bit Fields
*/
#define DA7219_SWITCH_EN_MAX 0x1
/* DA7219_MIC_1_GAIN_STATUS = 0x6 */
#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_STATUS_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_MAX 0x7
/* DA7219_MIXIN_L_GAIN_STATUS = 0x8 */
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_STATUS_MASK (0xF << 0)
/* DA7219_ADC_L_GAIN_STATUS = 0xA */
#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_MASK (0x7F << 0)
/* DA7219_DAC_L_GAIN_STATUS = 0xC */
#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_STATUS_MASK (0x7F << 0)
/* DA7219_DAC_R_GAIN_STATUS = 0xD */
#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_STATUS_MASK (0x7F << 0)
/* DA7219_HP_L_GAIN_STATUS = 0xE */
#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_STATUS_MASK (0x3F << 0)
/* DA7219_HP_R_GAIN_STATUS = 0xF */
#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_STATUS_SHIFT 0
#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_STATUS_MASK (0x3F << 0)
/* DA7219_MIC_1_SELECT = 0x10 */
#define DA7219_MIC_1_AMP_IN_SEL_SHIFT 0
#define DA7219_MIC_1_AMP_IN_SEL_MASK (0x3 << 0)
/* DA7219_CIF_TIMEOUT_CTRL = 0x12 */
#define DA7219_I2C_TIMEOUT_EN_SHIFT 0
#define DA7219_I2C_TIMEOUT_EN_MASK (0x1 << 0)
/* DA7219_CIF_CTRL = 0x13 */
#define DA7219_CIF_I2C_WRITE_MODE_SHIFT 0
#define DA7219_CIF_I2C_WRITE_MODE_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_CIF_REG_SOFT_RESET_SHIFT 7
#define DA7219_CIF_REG_SOFT_RESET_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_SR_24_48 = 0x16 */
#define DA7219_SR_24_48_SHIFT 0
#define DA7219_SR_24_48_MASK (0x1 << 0)
/* DA7219_SR = 0x17 */
#define DA7219_SR_SHIFT 0
#define DA7219_SR_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_SR_8000 (0x01 << 0)
#define DA7219_SR_11025 (0x02 << 0)
#define DA7219_SR_12000 (0x03 << 0)
#define DA7219_SR_16000 (0x05 << 0)
#define DA7219_SR_22050 (0x06 << 0)
#define DA7219_SR_24000 (0x07 << 0)
#define DA7219_SR_32000 (0x09 << 0)
#define DA7219_SR_44100 (0x0A << 0)
#define DA7219_SR_48000 (0x0B << 0)
#define DA7219_SR_88200 (0x0E << 0)
#define DA7219_SR_96000 (0x0F << 0)
/* DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG = 0x1B */
#define DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG_SHIFT 0
#define DA7219_CIF_I2C_ADDR_CFG_MASK (0x3 << 0)
/* DA7219_PLL_CTRL = 0x20 */
#define DA7219_PLL_INDIV_SHIFT 2
#define DA7219_PLL_INDIV_MASK (0x7 << 2)
#define DA7219_PLL_INDIV_2_TO_4_5_MHZ (0x0 << 2)
#define DA7219_PLL_INDIV_4_5_TO_9_MHZ (0x1 << 2)
#define DA7219_PLL_INDIV_9_TO_18_MHZ (0x2 << 2)
#define DA7219_PLL_INDIV_18_TO_36_MHZ (0x3 << 2)
#define DA7219_PLL_INDIV_36_TO_54_MHZ (0x4 << 2)
#define DA7219_PLL_MCLK_SQR_EN_SHIFT 5
#define DA7219_PLL_MCLK_SQR_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_PLL_MODE_SHIFT 6
#define DA7219_PLL_MODE_MASK (0x3 << 6)
#define DA7219_PLL_MODE_BYPASS (0x0 << 6)
#define DA7219_PLL_MODE_NORMAL (0x1 << 6)
#define DA7219_PLL_MODE_SRM (0x2 << 6)
/* DA7219_PLL_FRAC_TOP = 0x22 */
#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_TOP_SHIFT 0
#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_TOP_MASK (0x1F << 0)
/* DA7219_PLL_FRAC_BOT = 0x23 */
#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_BOT_SHIFT 0
#define DA7219_PLL_FBDIV_FRAC_BOT_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_PLL_INTEGER = 0x24 */
#define DA7219_PLL_FBDIV_INTEGER_SHIFT 0
#define DA7219_PLL_FBDIV_INTEGER_MASK (0x7F << 0)
/* DA7219_PLL_SRM_STS = 0x25 */
#define DA7219_PLL_SRM_STATE_SHIFT 0
#define DA7219_PLL_SRM_STATE_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_PLL_SRM_STATUS_SHIFT 4
#define DA7219_PLL_SRM_STATUS_MASK (0xF << 4)
#define DA7219_PLL_SRM_STS_MCLK (0x1 << 4)
#define DA7219_PLL_SRM_STS_SRM_LOCK (0x1 << 7)
/* DA7219_DIG_ROUTING_DAI = 0x2A */
#define DA7219_DAI_L_SRC_SHIFT 0
#define DA7219_DAI_L_SRC_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_DAI_R_SRC_SHIFT 4
#define DA7219_DAI_R_SRC_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_OUT_SRC_MAX 4
/* DA7219_DAI_CLK_MODE = 0x2B */
#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_SHIFT 0
#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_32 (0x0 << 0)
#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_64 (0x1 << 0)
#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_128 (0x2 << 0)
#define DA7219_DAI_BCLKS_PER_WCLK_256 (0x3 << 0)
#define DA7219_DAI_CLK_POL_SHIFT 2
#define DA7219_DAI_CLK_POL_MASK (0x1 << 2)
#define DA7219_DAI_CLK_POL_INV (0x1 << 2)
#define DA7219_DAI_WCLK_POL_SHIFT 3
#define DA7219_DAI_WCLK_POL_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_DAI_WCLK_POL_INV (0x1 << 3)
#define DA7219_DAI_WCLK_TRI_STATE_SHIFT 4
#define DA7219_DAI_WCLK_TRI_STATE_MASK (0x1 << 4)
#define DA7219_DAI_CLK_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAI_CLK_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAI_CTRL = 0x2C */
#define DA7219_DAI_FORMAT_SHIFT 0
#define DA7219_DAI_FORMAT_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_DAI_FORMAT_I2S (0x0 << 0)
#define DA7219_DAI_FORMAT_LEFT_J (0x1 << 0)
#define DA7219_DAI_FORMAT_RIGHT_J (0x2 << 0)
#define DA7219_DAI_FORMAT_DSP (0x3 << 0)
#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_SHIFT 2
#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_MASK (0x3 << 2)
#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S16_LE (0x0 << 2)
#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S20_LE (0x1 << 2)
#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S24_LE (0x2 << 2)
#define DA7219_DAI_WORD_LENGTH_S32_LE (0x3 << 2)
#define DA7219_DAI_CH_NUM_SHIFT 4
#define DA7219_DAI_CH_NUM_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_DAI_CH_NUM_MAX 2
#define DA7219_DAI_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAI_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAI_TDM_CTRL = 0x2D */
#define DA7219_DAI_TDM_CH_EN_SHIFT 0
#define DA7219_DAI_TDM_CH_EN_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_DAI_OE_SHIFT 6
#define DA7219_DAI_OE_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_DAI_TDM_MODE_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAI_TDM_MODE_EN_MASK (0x1 << 7)
#define DA7219_DAI_TDM_MAX_SLOTS 2
/* DA7219_DIG_ROUTING_DAC = 0x2E */
#define DA7219_DAC_L_SRC_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_L_SRC_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_DAC_L_SRC_TONEGEN (0x1 << 0)
#define DA7219_DAC_L_MONO_SHIFT 3
#define DA7219_DAC_L_MONO_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_DAC_R_SRC_SHIFT 4
#define DA7219_DAC_R_SRC_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_DAC_R_SRC_TONEGEN (0x1 << 4)
#define DA7219_DAC_R_MONO_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_R_MONO_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_ALC_CTRL1 = 0x2F */
#define DA7219_ALC_OFFSET_EN_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_OFFSET_EN_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_ALC_SYNC_MODE_SHIFT 1
#define DA7219_ALC_SYNC_MODE_MASK (0x1 << 1)
#define DA7219_ALC_EN_SHIFT 3
#define DA7219_ALC_EN_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_ALC_AUTO_CALIB_EN_SHIFT 4
#define DA7219_ALC_AUTO_CALIB_EN_MASK (0x1 << 4)
#define DA7219_ALC_CALIB_OVERFLOW_SHIFT 5
#define DA7219_ALC_CALIB_OVERFLOW_MASK (0x1 << 5)
/* DA7219_DAI_OFFSET_LOWER = 0x30 */
#define DA7219_DAI_OFFSET_LOWER_SHIFT 0
#define DA7219_DAI_OFFSET_LOWER_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_DAI_OFFSET_UPPER = 0x31 */
#define DA7219_DAI_OFFSET_UPPER_SHIFT 0
#define DA7219_DAI_OFFSET_UPPER_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_DAI_OFFSET_MAX 0x2FF
/* DA7219_REFERENCES = 0x32 */
#define DA7219_BIAS_EN_SHIFT 3
#define DA7219_BIAS_EN_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_VMID_FAST_CHARGE_SHIFT 4
#define DA7219_VMID_FAST_CHARGE_MASK (0x1 << 4)
/* DA7219_MIXIN_L_SELECT = 0x33 */
#define DA7219_MIXIN_L_MIX_SELECT_SHIFT 0
#define DA7219_MIXIN_L_MIX_SELECT_MASK (0x1 << 0)
/* DA7219_MIXIN_L_GAIN = 0x34 */
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_GAIN_MAX 0xF
/* DA7219_ADC_L_GAIN = 0x36 */
#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_MASK (0x7F << 0)
#define DA7219_ADC_L_DIGITAL_GAIN_MAX 0x7F
/* DA7219_ADC_FILTERS1 = 0x38 */
#define DA7219_ADC_VOICE_HPF_CORNER_SHIFT 0
#define DA7219_ADC_VOICE_HPF_CORNER_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_VOICE_HPF_CORNER_MAX 8
#define DA7219_ADC_VOICE_EN_SHIFT 3
#define DA7219_ADC_VOICE_EN_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_ADC_AUDIO_HPF_CORNER_SHIFT 4
#define DA7219_ADC_AUDIO_HPF_CORNER_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_AUDIO_HPF_CORNER_MAX 4
#define DA7219_ADC_HPF_EN_SHIFT 7
#define DA7219_ADC_HPF_EN_MASK (0x1 << 7)
#define DA7219_HPF_MODE_SHIFT 0
#define DA7219_HPF_DISABLED ((0x0 << 3) | (0x0 << 7))
#define DA7219_HPF_AUDIO_EN ((0x0 << 3) | (0x1 << 7))
#define DA7219_HPF_VOICE_EN ((0x1 << 3) | (0x1 << 7))
#define DA7219_HPF_MODE_MASK ((0x1 << 3) | (0x1 << 7))
#define DA7219_HPF_MODE_MAX 3
/* DA7219_MIC_1_GAIN = 0x39 */
#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_MIC_1_AMP_GAIN_MASK (0x7 << 0)
/* DA7219_SIDETONE_CTRL = 0x3A */
#define DA7219_SIDETONE_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_SIDETONE_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_SIDETONE_EN_SHIFT 7
#define DA7219_SIDETONE_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_SIDETONE_GAIN = 0x3B */
#define DA7219_SIDETONE_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_SIDETONE_GAIN_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_SIDETONE_GAIN_MAX 0xE
/* DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1L = 0x3C */
#define DA7219_OUTFILT_ST_1L_SRC_SHIFT 0
#define DA7219_OUTFILT_ST_1L_SRC_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1L_SHIFT 0
#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1R_SHIFT 1
#define DA7219_DMIX_ST_SRC_SIDETONE_SHIFT 2
#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1L (0x1 << 0)
#define DA7219_DMIX_ST_SRC_OUTFILT1R (0x1 << 1)
/* DA7219_DROUTING_ST_OUTFILT_1R = 0x3D */
#define DA7219_OUTFILT_ST_1R_SRC_SHIFT 0
#define DA7219_OUTFILT_ST_1R_SRC_MASK (0x7 << 0)
/* DA7219_DAC_FILTERS5 = 0x40 */
#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_RATE_SHIFT 4
#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_RATE_MASK (0x7 << 4)
#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_RATE_MAX 7
#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_SOFTMUTE_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAC_FILTERS2 = 0x41 */
#define DA7219_DAC_EQ_BAND1_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_EQ_BAND1_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_DAC_EQ_BAND2_SHIFT 4
#define DA7219_DAC_EQ_BAND2_MASK (0xF << 4)
#define DA7219_DAC_EQ_BAND_MAX 0xF
/* DA7219_DAC_FILTERS3 = 0x42 */
#define DA7219_DAC_EQ_BAND3_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_EQ_BAND3_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_DAC_EQ_BAND4_SHIFT 4
#define DA7219_DAC_EQ_BAND4_MASK (0xF << 4)
/* DA7219_DAC_FILTERS4 = 0x43 */
#define DA7219_DAC_EQ_BAND5_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_EQ_BAND5_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_DAC_EQ_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_EQ_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAC_FILTERS1 = 0x44 */
#define DA7219_DAC_VOICE_HPF_CORNER_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_VOICE_HPF_CORNER_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_DAC_VOICE_EN_SHIFT 3
#define DA7219_DAC_VOICE_EN_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_DAC_AUDIO_HPF_CORNER_SHIFT 4
#define DA7219_DAC_AUDIO_HPF_CORNER_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_DAC_HPF_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_HPF_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAC_L_GAIN = 0x45 */
#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_L_DIGITAL_GAIN_MASK (0x7F << 0)
#define DA7219_DAC_DIGITAL_GAIN_MAX 0x7F
#define DA7219_DAC_DIGITAL_GAIN_0DB (0x6F << 0)
/* DA7219_DAC_R_GAIN = 0x46 */
#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_R_DIGITAL_GAIN_MASK (0x7F << 0)
/* DA7219_CP_CTRL = 0x47 */
#define DA7219_CP_MCHANGE_SHIFT 4
#define DA7219_CP_MCHANGE_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_CP_MCHANGE_REL_MASK 0x3
#define DA7219_CP_MCHANGE_MAX 3
#define DA7219_CP_MCHANGE_LARGEST_VOL 0x1
#define DA7219_CP_MCHANGE_DAC_VOL 0x2
#define DA7219_CP_MCHANGE_SIG_MAG 0x3
#define DA7219_CP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_CP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_HP_L_GAIN = 0x48 */
#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_HP_L_AMP_GAIN_MASK (0x3F << 0)
#define DA7219_HP_AMP_GAIN_MAX 0x3F
#define DA7219_HP_AMP_GAIN_0DB (0x39 << 0)
/* DA7219_HP_R_GAIN = 0x49 */
#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_SHIFT 0
#define DA7219_HP_R_AMP_GAIN_MASK (0x3F << 0)
/* DA7219_MIXOUT_L_SELECT = 0x4B */
#define DA7219_MIXOUT_L_MIX_SELECT_SHIFT 0
#define DA7219_MIXOUT_L_MIX_SELECT_MASK (0x1 << 0)
/* DA7219_MIXOUT_R_SELECT = 0x4C */
#define DA7219_MIXOUT_R_MIX_SELECT_SHIFT 0
#define DA7219_MIXOUT_R_MIX_SELECT_MASK (0x1 << 0)
/* DA7219_SYSTEM_MODES_INPUT = 0x50 */
#define DA7219_MODE_SUBMIT_SHIFT 0
#define DA7219_MODE_SUBMIT_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_ADC_MODE_SHIFT 1
#define DA7219_ADC_MODE_MASK (0x7F << 1)
/* DA7219_SYSTEM_MODES_OUTPUT = 0x51 */
#define DA7219_MODE_SUBMIT_SHIFT 0
#define DA7219_MODE_SUBMIT_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_DAC_MODE_SHIFT 1
#define DA7219_DAC_MODE_MASK (0x7F << 1)
/* DA7219_MICBIAS_CTRL = 0x62 */
#define DA7219_MICBIAS1_LEVEL_SHIFT 0
#define DA7219_MICBIAS1_LEVEL_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_MICBIAS1_EN_SHIFT 3
#define DA7219_MICBIAS1_EN_MASK (0x1 << 3)
/* DA7219_MIC_1_CTRL = 0x63 */
#define DA7219_MIC_1_AMP_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_MIC_1_AMP_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_MIC_1_AMP_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_MIC_1_AMP_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_MIC_1_AMP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_MIC_1_AMP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_MIXIN_L_CTRL = 0x65 */
#define DA7219_MIXIN_L_MIX_EN_SHIFT 3
#define DA7219_MIXIN_L_MIX_EN_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_ZC_EN_SHIFT 4
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_ZC_EN_MASK (0x1 << 4)
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_MIXIN_L_AMP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_ADC_L_CTRL = 0x67 */
#define DA7219_ADC_L_BIAS_SHIFT 0
#define DA7219_ADC_L_BIAS_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_ADC_L_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_ADC_L_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_ADC_L_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_ADC_L_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_ADC_L_EN_SHIFT 7
#define DA7219_ADC_L_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAC_L_CTRL = 0x69 */
#define DA7219_DAC_L_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_DAC_L_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_DAC_L_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_DAC_L_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_DAC_L_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_L_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_DAC_R_CTRL = 0x6A */
#define DA7219_DAC_R_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_DAC_R_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_DAC_R_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_DAC_R_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_DAC_R_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_R_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_HP_L_CTRL = 0x6B */
#define DA7219_HP_L_AMP_MIN_GAIN_EN_SHIFT 2
#define DA7219_HP_L_AMP_MIN_GAIN_EN_MASK (0x1 << 2)
#define DA7219_HP_L_AMP_OE_SHIFT 3
#define DA7219_HP_L_AMP_OE_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_HP_L_AMP_ZC_EN_SHIFT 4
#define DA7219_HP_L_AMP_ZC_EN_MASK (0x1 << 4)
#define DA7219_HP_L_AMP_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_HP_L_AMP_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_HP_L_AMP_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_HP_L_AMP_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_HP_L_AMP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_HP_L_AMP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_HP_R_CTRL = 0x6C */
#define DA7219_HP_R_AMP_MIN_GAIN_EN_SHIFT 2
#define DA7219_HP_R_AMP_MIN_GAIN_EN_MASK (0x1 << 2)
#define DA7219_HP_R_AMP_OE_SHIFT 3
#define DA7219_HP_R_AMP_OE_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_HP_R_AMP_ZC_EN_SHIFT 4
#define DA7219_HP_R_AMP_ZC_EN_MASK (0x1 << 4)
#define DA7219_HP_R_AMP_RAMP_EN_SHIFT 5
#define DA7219_HP_R_AMP_RAMP_EN_MASK (0x1 << 5)
#define DA7219_HP_R_AMP_MUTE_EN_SHIFT 6
#define DA7219_HP_R_AMP_MUTE_EN_MASK (0x1 << 6)
#define DA7219_HP_R_AMP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_HP_R_AMP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_MIXOUT_L_CTRL = 0x6E */
#define DA7219_MIXOUT_L_AMP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_MIXOUT_L_AMP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_MIXOUT_R_CTRL = 0x6F */
#define DA7219_MIXOUT_R_AMP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_MIXOUT_R_AMP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_CHIP_ID1 = 0x81 */
#define DA7219_CHIP_ID1_SHIFT 0
#define DA7219_CHIP_ID1_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_CHIP_ID2 = 0x82 */
#define DA7219_CHIP_ID2_SHIFT 0
#define DA7219_CHIP_ID2_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_CHIP_REVISION = 0x83 */
#define DA7219_CHIP_MINOR_SHIFT 0
#define DA7219_CHIP_MINOR_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_CHIP_MAJOR_SHIFT 4
#define DA7219_CHIP_MAJOR_MASK (0xF << 4)
/* DA7219_IO_CTRL = 0x91 */
#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_SHIFT 0
#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_2_5V_3_6V 0
#define DA7219_IO_VOLTAGE_LEVEL_1_2V_2_8V 1
/* DA7219_GAIN_RAMP_CTRL = 0x92 */
#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_SHIFT 0
#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_X8 (0x0 << 0)
#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_NOMINAL (0x1 << 0)
#define DA7219_GAIN_RAMP_RATE_MAX 4
/* DA7219_PC_COUNT = 0x94 */
#define DA7219_PC_FREERUN_SHIFT 0
#define DA7219_PC_FREERUN_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_PC_RESYNC_AUTO_SHIFT 1
#define DA7219_PC_RESYNC_AUTO_MASK (0x1 << 1)
/* DA7219_CP_VOL_THRESHOLD1 = 0x95 */
#define DA7219_CP_THRESH_VDD2_SHIFT 0
#define DA7219_CP_THRESH_VDD2_MASK (0x3F << 0)
#define DA7219_CP_THRESH_VDD2_MAX 0x3F
/* DA7219_DIG_CTRL = 0x99 */
#define DA7219_DAC_L_INV_SHIFT 3
#define DA7219_DAC_L_INV_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_DAC_R_INV_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_R_INV_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_ALC_CTRL2 = 0x9A */
#define DA7219_ALC_ATTACK_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_ATTACK_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_ALC_ATTACK_MAX 13
#define DA7219_ALC_RELEASE_SHIFT 4
#define DA7219_ALC_RELEASE_MASK (0xF << 4)
#define DA7219_ALC_RELEASE_MAX 11
/* DA7219_ALC_CTRL3 = 0x9B */
#define DA7219_ALC_HOLD_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_HOLD_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_ALC_HOLD_MAX 16
#define DA7219_ALC_INTEG_ATTACK_SHIFT 4
#define DA7219_ALC_INTEG_ATTACK_MASK (0x3 << 4)
#define DA7219_ALC_INTEG_RELEASE_SHIFT 6
#define DA7219_ALC_INTEG_RELEASE_MASK (0x3 << 6)
#define DA7219_ALC_INTEG_MAX 4
/* DA7219_ALC_NOISE = 0x9C */
#define DA7219_ALC_NOISE_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_NOISE_MASK (0x3F << 0)
#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MAX 0x3F
/* DA7219_ALC_TARGET_MIN = 0x9D */
#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MIN_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MIN_MASK (0x3F << 0)
/* DA7219_ALC_TARGET_MAX = 0x9E */
#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MAX_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_THRESHOLD_MAX_MASK (0x3F << 0)
/* DA7219_ALC_GAIN_LIMITS = 0x9F */
#define DA7219_ALC_ATTEN_MAX_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_ATTEN_MAX_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_ALC_GAIN_MAX_SHIFT 4
#define DA7219_ALC_GAIN_MAX_MASK (0xF << 4)
#define DA7219_ALC_ATTEN_GAIN_MAX 0xF
/* DA7219_ALC_ANA_GAIN_LIMITS = 0xA0 */
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MIN_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MIN_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MIN 0x1
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MAX_SHIFT 4
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MAX_MASK (0x7 << 4)
#define DA7219_ALC_ANA_GAIN_MAX 0x7
/* DA7219_ALC_ANTICLIP_CTRL = 0xA1 */
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_STEP_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_STEP_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_STEP_MAX 4
#define DA7219_ALC_ANTIPCLIP_EN_SHIFT 7
#define DA7219_ALC_ANTIPCLIP_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL = 0xA2 */
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_ANTICLIP_LEVEL_MASK (0x7F << 0)
/* DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L = 0xA3 */
#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_M_L_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L = 0xA4 */
#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L_SHIFT 0
#define DA7219_ALC_OFFSET_AUTO_U_L_MASK (0xF << 0)
/* DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME = 0xAF */
#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_DAC_NG_SETUP_TIME_MAX 4
#define DA7219_DAC_NG_RAMPUP_RATE_SHIFT 2
#define DA7219_DAC_NG_RAMPUP_RATE_MASK (0x1 << 2)
#define DA7219_DAC_NG_RAMPDN_RATE_SHIFT 3
#define DA7219_DAC_NG_RAMPDN_RATE_MASK (0x1 << 3)
#define DA7219_DAC_NG_RAMP_RATE_MAX 2
/* DA7219_DAC_NG_OFF_THRESH = 0xB0 */
#define DA7219_DAC_NG_OFF_THRESHOLD_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_NG_OFF_THRESHOLD_MASK (0x7 << 0)
#define DA7219_DAC_NG_THRESHOLD_MAX 0x7
/* DA7219_DAC_NG_ON_THRESH = 0xB1 */
#define DA7219_DAC_NG_ON_THRESHOLD_SHIFT 0
#define DA7219_DAC_NG_ON_THRESHOLD_MASK (0x7 << 0)
/* DA7219_DAC_NG_CTRL = 0xB2 */
#define DA7219_DAC_NG_EN_SHIFT 7
#define DA7219_DAC_NG_EN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_TONE_GEN_CFG1 = 0xB4 */
#define DA7219_DTMF_REG_SHIFT 0
#define DA7219_DTMF_REG_MASK (0xF << 0)
#define DA7219_DTMF_REG_MAX 16
#define DA7219_DTMF_EN_SHIFT 4
#define DA7219_DTMF_EN_MASK (0x1 << 4)
#define DA7219_START_STOPN_SHIFT 7
#define DA7219_START_STOPN_MASK (0x1 << 7)
/* DA7219_TONE_GEN_CFG2 = 0xB5 */
#define DA7219_SWG_SEL_SHIFT 0
#define DA7219_SWG_SEL_MASK (0x3 << 0)
#define DA7219_SWG_SEL_MAX 4
#define DA7219_SWG_SEL_SRAMP (0x3 << 0)
#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_SHIFT 4
#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MASK (0xF << 4)
#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MAX 0xF
#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MINUS_9DB (0x3 << 4)
#define DA7219_TONE_GEN_GAIN_MINUS_15DB (0x5 << 4)
/* DA7219_TONE_GEN_CYCLES = 0xB6 */
#define DA7219_BEEP_CYCLES_SHIFT 0
#define DA7219_BEEP_CYCLES_MASK (0x7 << 0)
/* DA7219_TONE_GEN_FREQ1_L = 0xB7 */
#define DA7219_FREQ1_L_SHIFT 0
#define DA7219_FREQ1_L_MASK (0xFF << 0)
#define DA7219_FREQ_MAX 0xFFFF
/* DA7219_TONE_GEN_FREQ1_U = 0xB8 */
#define DA7219_FREQ1_U_SHIFT 0
#define DA7219_FREQ1_U_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_TONE_GEN_FREQ2_L = 0xB9 */
#define DA7219_FREQ2_L_SHIFT 0
#define DA7219_FREQ2_L_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_TONE_GEN_FREQ2_U = 0xBA */
#define DA7219_FREQ2_U_SHIFT 0
#define DA7219_FREQ2_U_MASK (0xFF << 0)
/* DA7219_TONE_GEN_ON_PER = 0xBB */
#define DA7219_BEEP_ON_PER_SHIFT 0
#define DA7219_BEEP_ON_PER_MASK (0x3F << 0)
#define DA7219_BEEP_ON_OFF_MAX 0x3F
/* DA7219_TONE_GEN_OFF_PER = 0xBC */
#define DA7219_BEEP_OFF_PER_SHIFT 0
#define DA7219_BEEP_OFF_PER_MASK (0x3F << 0)
/* DA7219_SYSTEM_STATUS = 0xE0 */
#define DA7219_SC1_BUSY_SHIFT 0
#define DA7219_SC1_BUSY_MASK (0x1 << 0)
#define DA7219_SC2_BUSY_SHIFT 1
#define DA7219_SC2_BUSY_MASK (0x1 << 1)
/* DA7219_SYSTEM_ACTIVE = 0xFD */
#define DA7219_SYSTEM_ACTIVE_SHIFT 0
#define DA7219_SYSTEM_ACTIVE_MASK (0x1 << 0)
/*
* General defines & data
*/
/* Register inversion */
#define DA7219_NO_INVERT 0
#define DA7219_INVERT 1
/* Byte related defines */
#define DA7219_BYTE_SHIFT 8
#define DA7219_BYTE_MASK 0xFF
/* PLL Output Frequencies */
#define DA7219_PLL_FREQ_OUT_90316 90316800
#define DA7219_PLL_FREQ_OUT_98304 98304000
/* PLL Frequency Dividers */
#define DA7219_PLL_INDIV_2_TO_4_5_MHZ_VAL 1
#define DA7219_PLL_INDIV_4_5_TO_9_MHZ_VAL 2
#define DA7219_PLL_INDIV_9_TO_18_MHZ_VAL 4
#define DA7219_PLL_INDIV_18_TO_36_MHZ_VAL 8
#define DA7219_PLL_INDIV_36_TO_54_MHZ_VAL 16
/* SRM */
#define DA7219_SRM_CHECK_RETRIES 8
/* System Controller */
#define DA7219_SYS_STAT_CHECK_RETRIES 6
#define DA7219_SYS_STAT_CHECK_DELAY 50
/* Power up/down Delays */
#define DA7219_SETTLING_DELAY 40
#define DA7219_MIN_GAIN_DELAY 30
#define DA7219_MIC_PGA_BASE_DELAY 100
#define DA7219_MIC_PGA_OFFSET_DELAY 40
enum da7219_clk_src {
DA7219_CLKSRC_MCLK = 0,
DA7219_CLKSRC_MCLK_SQR,
};
enum da7219_sys_clk {
DA7219_SYSCLK_MCLK = 0,
DA7219_SYSCLK_PLL,
DA7219_SYSCLK_PLL_SRM,
};
/* Regulators */
enum da7219_supplies {
DA7219_SUPPLY_VDD = 0,
DA7219_SUPPLY_VDDMIC,
DA7219_SUPPLY_VDDIO,
DA7219_NUM_SUPPLIES,
};
struct da7219_aad_priv;
/* Private data */
struct da7219_priv {
struct snd_soc_component *component;
struct da7219_aad_priv *aad;
struct da7219_pdata *pdata;
bool wakeup_source;
struct regulator_bulk_data supplies[DA7219_NUM_SUPPLIES];
struct regmap *regmap;
struct mutex ctrl_lock;
struct mutex pll_lock;
#ifdef CONFIG_COMMON_CLK
struct clk_hw dai_clks_hw[DA7219_DAI_NUM_CLKS];
struct clk_hw_onecell_data *clk_hw_data;
#endif
struct clk_lookup *dai_clks_lookup[DA7219_DAI_NUM_CLKS];
struct clk *dai_clks[DA7219_DAI_NUM_CLKS];
struct clk *mclk;
unsigned int mclk_rate;
int clk_src;
bool master;
bool tdm_en;
bool alc_en;
bool micbias_on_event;
unsigned int mic_pga_delay;
u8 gain_ramp_ctrl;
};
int da7219_set_pll(struct snd_soc_component *component, int source, unsigned int fout);
#endif /* __DA7219_H */