blob: b12a1c469d1ce883502864a05030ba914d902703 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/* Copyright (c) 2018, Intel Corporation. */
#ifndef _NET_FAILOVER_H
#define _NET_FAILOVER_H
#include <net/failover.h>
/* failover state */
struct net_failover_info {
/* primary netdev with same MAC */
struct net_device __rcu *primary_dev;
/* standby netdev */
struct net_device __rcu *standby_dev;
/* primary netdev stats */
struct rtnl_link_stats64 primary_stats;
/* standby netdev stats */
struct rtnl_link_stats64 standby_stats;
/* aggregated stats */
struct rtnl_link_stats64 failover_stats;
/* spinlock while updating stats */
spinlock_t stats_lock;
};
struct failover *net_failover_create(struct net_device *standby_dev);
void net_failover_destroy(struct failover *failover);
#define FAILOVER_VLAN_FEATURES (NETIF_F_HW_CSUM | NETIF_F_SG | \
NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_ALL_TSO | \
NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_LRO)
#define FAILOVER_ENC_FEATURES (NETIF_F_HW_CSUM | NETIF_F_SG | \
NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_ALL_TSO)
#endif /* _NET_FAILOVER_H */