blob: db96dcb420cebec5b5f4594e78506177bc3d3af3 [file] [log] [blame]
CONFIG_DRAM_BASE=0x00000000