blob: 410743d2b4020e30c6b5c78295f07bb861b319e4 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
/*
* Interrupt Control Unit
*/
#ifndef __ASM_MACH_ICU_H
#define __ASM_MACH_ICU_H
#include "addr-map.h"
#define ICU_VIRT_BASE (AXI_VIRT_BASE + 0x82000)
#define ICU_REG(x) (ICU_VIRT_BASE + (x))
#define ICU2_VIRT_BASE (AXI_VIRT_BASE + 0x84000)
#define ICU2_REG(x) (ICU2_VIRT_BASE + (x))
#define ICU_INT_CONF(n) ICU_REG((n) << 2)
#define ICU_INT_CONF_MASK (0xf)
/************ PXA168/PXA910 (MMP) *********************/
#define ICU_INT_CONF_AP_INT (1 << 6)
#define ICU_INT_CONF_CP_INT (1 << 5)
#define ICU_INT_CONF_IRQ (1 << 4)
#define ICU_AP_FIQ_SEL_INT_NUM ICU_REG(0x108) /* AP FIQ Selected Interrupt */
#define ICU_AP_IRQ_SEL_INT_NUM ICU_REG(0x10C) /* AP IRQ Selected Interrupt */
#define ICU_AP_GBL_IRQ_MSK ICU_REG(0x114) /* AP Global Interrupt Mask */
#define ICU_INT_STATUS_0 ICU_REG(0x128) /* Interrupt Stuats 0 */
#define ICU_INT_STATUS_1 ICU_REG(0x12C) /* Interrupt Status 1 */
/************************** MMP2 ***********************/
/*
* IRQ0/FIQ0 is routed to SP IRQ/FIQ.
* IRQ1 is routed to PJ4 IRQ, and IRQ2 is routes to PJ4 FIQ.
*/
#define ICU_INT_ROUTE_SP_IRQ (1 << 4)
#define ICU_INT_ROUTE_PJ4_IRQ (1 << 5)
#define ICU_INT_ROUTE_PJ4_FIQ (1 << 6)
#define MMP2_ICU_PJ4_IRQ_STATUS0 ICU_REG(0x138)
#define MMP2_ICU_PJ4_IRQ_STATUS1 ICU_REG(0x13c)
#define MMP2_ICU_PJ4_FIQ_STATUS0 ICU_REG(0x140)
#define MMP2_ICU_PJ4_FIQ_STATUS1 ICU_REG(0x144)
#define MMP2_ICU_INT4_STATUS ICU_REG(0x150)
#define MMP2_ICU_INT5_STATUS ICU_REG(0x154)
#define MMP2_ICU_INT17_STATUS ICU_REG(0x158)
#define MMP2_ICU_INT35_STATUS ICU_REG(0x15c)
#define MMP2_ICU_INT51_STATUS ICU_REG(0x160)
#define MMP2_ICU_INT4_MASK ICU_REG(0x168)
#define MMP2_ICU_INT5_MASK ICU_REG(0x16C)
#define MMP2_ICU_INT17_MASK ICU_REG(0x170)
#define MMP2_ICU_INT35_MASK ICU_REG(0x174)
#define MMP2_ICU_INT51_MASK ICU_REG(0x178)
#define MMP2_ICU_SP_IRQ_SEL ICU_REG(0x100)
#define MMP2_ICU_PJ4_IRQ_SEL ICU_REG(0x104)
#define MMP2_ICU_PJ4_FIQ_SEL ICU_REG(0x108)
#define MMP2_ICU_INVERT ICU_REG(0x164)
#define MMP2_ICU_INV_PMIC (1 << 0)
#define MMP2_ICU_INV_PERF (1 << 1)
#define MMP2_ICU_INV_COMMTX (1 << 2)
#define MMP2_ICU_INV_COMMRX (1 << 3)
#endif /* __ASM_MACH_ICU_H */