blob: f0800dcca9b81043e5e7870cba9047b25490604c [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
* wm9713.h -- WM9713 Soc Audio driver
*/
#ifndef _WM9713_H
#define _WM9713_H
/* clock inputs */
#define WM9713_CLKA_PIN 0
#define WM9713_CLKB_PIN 1
/* clock divider ID's */
#define WM9713_PCMCLK_DIV 0
#define WM9713_CLKA_MULT 1
#define WM9713_CLKB_MULT 2
#define WM9713_HIFI_DIV 3
#define WM9713_PCMBCLK_DIV 4
#define WM9713_PCMCLK_PLL_DIV 5
#define WM9713_HIFI_PLL_DIV 6
/* Calculate the appropriate bit mask for the external PCM clock divider */
#define WM9713_PCMDIV(x) ((x - 1) << 8)
/* Calculate the appropriate bit mask for the external HiFi clock divider */
#define WM9713_HIFIDIV(x) ((x - 1) << 12)
/* MCLK clock mulitipliers */
#define WM9713_CLKA_X1 (0 << 1)
#define WM9713_CLKA_X2 (1 << 1)
#define WM9713_CLKB_X1 (0 << 2)
#define WM9713_CLKB_X2 (1 << 2)
/* MCLK clock MUX */
#define WM9713_CLK_MUX_A (0 << 0)
#define WM9713_CLK_MUX_B (1 << 0)
/* Voice DAI BCLK divider */
#define WM9713_PCMBCLK_DIV_1 (0 << 9)
#define WM9713_PCMBCLK_DIV_2 (1 << 9)
#define WM9713_PCMBCLK_DIV_4 (2 << 9)
#define WM9713_PCMBCLK_DIV_8 (3 << 9)
#define WM9713_PCMBCLK_DIV_16 (4 << 9)
#endif